laser pointers high powered laser green laser blue laser pointer viridian laser laser pointer for cats laser pointer pen most powerful laser
اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم

logo-sait1

اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم

D-ghaniرئيس جمهور جديد افغانستان، در اولين بيانيۀ خود براصلاحات بنيادى هرسه قوه تاکيد نمود، حکومتش را به ملت حسابده خواند و از طالبان و حزب اسلامی خواست که به مذاکرات سياسی حاضر شوند.

محمد اشرف غنى احمدزى به عنوان رييس جمهور جديد، امروز مراسم تحليف را بجا آورد و در نخستين سخنرانى، اولويتهاى کارى خود را توضيح داد و براصلاحات بنيادى در هرسه قوه، تاکيد کرد.

وى گفت که حکومت وحدت ملى نياز افغانستان است، حکومت وحدت ملى به معناى تقسيم قدرت نيست، بلکه به معناى تقسيم وظايف بخاطر خدمت به مردم است؛ اينگونه حکومت تمثيل کنندۀ اراده، خواستها و آرمانهاى مردم ميباشد. وى از داکتر عبدالله عبدالله تشکر کرد که با همکارى و تلاشهاى خود، پروسه تشکيل حکومت وحدت ملى را به موفقيت رساند.

اشرف غنى گفت که افغانستان امروز، متفاوت از افغانستان ديروز است و افغانستان امروز، نويد تولد شهروند نوين را ميدهد.

رييس جمهور جديد افزود: ((ما ديگر تبعه نيستيم وهم تابع کس ديگرى نيستيم؛ منحيث وطنداران، داراى حقوق و وجايب يکسان هستيم.))

وى علاوه کرد که قانون اساسى، حکومت را مکلف به تامين تمام حقوق افغانها ميکند. مردم افغانستان براساس همين مواد قانون اساسى، حکومت پاسخگو و مسوول ميخواهد و حکومت وحدت ملى، مصمم است تا پاسخگو باشد.

احمدزى گفت که در کنار پروسۀ سياسى، تحول نيز از خواستهاى جدى مردم افغانستان است و به اين خواست مردم، حکومت وحدت ملى متعهد است و در کنار ارزشهاى مثبت، بر نياز به تغيير و تحول بنيادى و به اصل خدمت به مردم تاکيدکرد.

وى اولويت هاى کارى خود را چنين شرح داد:

دولتدارى و حکومتدارى:

براساس قانون اساسى، دولت بر سه قوه استوار و رييس جمهور در راس هرسه قوه است؛ از نظر ما بخاطر هماهنگى وظايف هر سه قوه، اصلاحات بنيادى نياز است.

قوۀ مقننه:

قوه مقننه سه وظيفه اساسى دارد، نمايندگى مردم، نظارت از عملکرد حکومت وتقنين، ما ميخواهيم که ميان قوه مقننه و اجرائيه براساس صلاحيت هاى وظايف قانونى، يک قرارداد به ميان آيد؛ هر وزير وهر وزارت بايد يک قرارداد واضح يکساله داشته باشد که براساس آن، به شوراى ملى راپور بدهد.

خواست ما از وکلاى شوراى ملى اين است تا ديگر خواهان ملاقات هاى شخصى با رهبرى و مديريت وزارتخانه ها نباشند؛ درعين حال از آنان ميخواهيم که از ارايه پيشنهاد در مورد تقرر، انفکاک و يا هم تبديلى مخصوصاً در دواير امنيتى اجتناب کنند.

مردم براى رسانيدن پيام و آواز شان به دولت، نياز به نمايندگى دارند، براى انجام نمايندگى بهتر و موثرتر از موکلين، شيوه نمايندگى از مردم در شوراى ملى اصلاح و واضح خواهد شد و براساس حکم قانون اساسى، قانون تشکيلات اساسى تصويب ميشود تا راه را براى تدوين لويه جرگه تاريخى که  به آن موافقه داريم، باز نمايد.

بدون شک مردم خواستار حاکميت قانون است وبراى تحقق اين امر، نياز برآن است تايک اجنداى تقنينى براى شوراى ملى آماده شود، اين کار ما را کمک خواهد کرد تا براى تکميل قانون اساسى، قوانين فرعى را تصويب نماييم تا مشکلات موجود دراين راستا رفع شود؛ ما مصمم هستيم تابراى تقويه کار مثبت شوراى ملى، اقدامات موثر و همه جانبه نماييم.

قوۀ قضائيه:

عدالت، اساس دين مبين اسلام است و قضات مسووليت اجراى عدالت را دارند، درقوه قضائيه که آيينه شريعت و قانون به شمار ميرود، بايد شفافيت حاکم شود؛ اما بدبختانه درقوه قضائيه اتهامات فساد موجود است وفساد در قوه قضائيه، راه را براى بدامنى فراهم ميسازد؛ از ستره محکمه بااحترام، همين امروز ميخواهيم که در جريان يکماه براساس اصل مکافات و مجازات، تمامى محاکم را ارزيابى نمايد.

تعيين، عزل، تقاعدو پذيرفتن استعفاى قضات، از صلاحيتهاى رييس جمهور است و من در روشنى اصل مکافات و مجازات براى اصلاح اين سکتور مهم، ازتمامى صلاحيتهاى خود کار خواهم گرفت واگر ميخواهيم حاکميت قانون عملى شود و مقامات بلندپايه دولت که به فساد آغشته اند مجازات شوند، بايد قوه قضائيه پاک و مورد اعتماد باشد.

تمام دوسيه هاى ناتکميل بايد هرچه زودتر براساس قانون مدنى و قانون جزا تکميل شود و برآن دوسيه ها عاجل غور خواهد شد که سرنوشت شان نامعلوم است و براى اين کار، کميته باصلاحيت توظيف خواهند شد و درکنار محاکم، در اجراآت څارنوالى نيز به تغييرات جدى نياز است.

براساس حکم ماده ١٣٤ قانون اساسى، څارنوالى صلاحيت تحقيق جرايم و در محاکمه، وظيفه اقامۀ دعواى متهم را دارد و څارنوالى نبايد در امور ديگر مداخله کند.

قوۀ اجرائيه:

در نظام هاى رياستى، رياست جمهورى نهاد استراتيژى،پاليسى ساز، نظارتى، تصميم گيرنده و مسوول است؛ برمبناى قانون اساسى، رياست جمهورى داراى صلاحيتهاى مشخص است. قوه اجرائيه بازوى اجرايى وظايف رييس جمهور است. تجارب بين المللى نشان ميدهد که موثريت دولت درنظام رياستى، به نهادينه شدن صلاحيتهاى رياست جمهورى درچوکات يک نهاد تعلق دارد؛ تا از طريق آن صلاحيتهاى فردى رييس جمهور، به نهاد رياست جمهورى انتقال يابد؛ اين کار امکان آنرا فراهم ميسازد تا رييس جمهور به مردم پاسخگو باشد.

براساس يک پاليسى منظم و سريع، وظايف ادارات حکومتى مشخص و تداخل کارى بين وزارتخانه ها وساير ادارات رفع خواهد شد و اين اقدام درعين حال موجب آن خواهد شد که ادارات مستقل و موازى دوباره در چهارچوب وزارتخانه ها بصورت اساسى جذب گردد.

صلح:

تهديدات و چالشهايى را که افغانستان درحال حاضر به آن مواجه است، نبايد دست کم گرفت، برخى از کشورهاى عربى درحال انفجاراند و برخى از حلقات ميخواهند تاکشور عزيز ما ميدان جنگ دوامدار باشد؛ به همين منظور ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم.

صلح، يکى ازارکان اساسى ثبات سياسى را تشکيل ميدهد، کشورى که دچار ناآرامى بوده، امنيت و مصوونيت شهروندان آن به درستى تامين نباشد، به ثبات رسيده نميتوانيم و به ياد بايد داشت که صلحى که سرخط فصل نو براى شروع يک جنگ همه جانبه باشد مورد قبول نيست؛ به همين منظور تاکيدما بر صلح پايدار است نه صلح مقطعى و کوتاه مدت.

عدالت اجتماعى تهداب صلح را تشکيل ميدهد، صلحى که باعث بيعدالتى درجامعه شود کوتاه مدت خواهد بود و نميتواند مارا به ثبات برساند و امروز ما ثابت کرديم که همديگرپذير شديم و اين همديگرپذيرى، بايد ما را به صلح پايدار کمک کند. تحکيم ثبات و تامين امنيت بدون ختم حکومت هاى موازى ميسرنميشود، ما وعده ميسپاريم که با تشکيل حکومت وحدت ملى، به تمام حکومات موازى نقطۀ پايان خواهيم گذاشت.

ازعلمای دينى، متنفذين قومی و نخبگان سياسی کشور ميخواهيم  تا به منظور تحکيم صلح، ثبات و امنيت، دست به دست هم بدهند و بايد صدای صلح از هر منبر مسجد بلند شود و علمای دينى می توانند در اين راستا نقش مهم ادا نمايند.

اختلافات بايد از راه سياسی حل شود و بايد طالبان  و حزب اسلامى به مذاکرات حاضر شوند، ما ثابت ساختيم که اختلافات سياسی را میتوان با مذاکرات سياسی حل کرد، مخالفان مسلح مشکلات شانرا با  حکومت وحدت ملی در ميان بگذارند تاراه حل برايش پيدا شود؛ کسانيکه کشور را بخاطر اهداف ديگران به ميدان جنگ مبدل ميکنند، افغان نيستند و در ميان افغانها جا هم ندارد.

امنيت:

امنيت زمانی تامين ميشود که از نيروهای امنيتی بخاطر تحکيم قانون، صلح و ثبات استفاده شود و نيروهای امنيتی در سياست دخيل نشوند. حکومت وحدت ملی، مصوون(حافظ) جان نيروهای امنيتی خواهدبود و بخاطر تقويه و مسلکی سازى نيروهای امنيتی، از هيچ نوع سعی و تلاش دريغ نخواهيم ورزيد و حکومت وحدت ملی مسووليت دارد تا برای نيروهای امنيتی شرايط خوب زند گی را مهيا نمايد.

مردم از نيروهای امنيتی حمايت نموده و در صفوف نيروهاى امينتى  بپيوندند؛ زيرا کسانيکه در صفوف نيروهای امنيتی قرار دارند، محافظين نواميس ملی می باشند.

حکومتدارى خوب:

من از احمدضيا مسعود که نماينده فوق العاده رييس جمهور درامور اصلاحات و حکومتدارى خوب است، تشکر ميکنم  وهر وزارت براى ايجاد حکومتدارى خوب و فرهنگ حسابدهى، يک تعهد سه جانبۀ قانونمند را طرح وعملى خواهد ساخت. تعهد ميان وزارت و شوراى ملى و رييس اجرايى، رياست جمهورى و مردم؛ اين قراردادها معيار مکافات و مجازات وزرا و وزارتخانه ها خواهد بود و دراينجا اکيداً ميخواهم بگويم که فساد ادارى را در ادارات کشورتحمل نخواهيم کرد و براى دفع علل پديدۀ شوم فساد، اقدامات همه جانبه خواهيم نمود.

سياست خارجى:

ما براى انسجام و مديريت سياست خارجى که منتج به ثبات و رفاه کشور شود، ضرورت داريم تا پنج حلقۀ ارتباط خود را در سطح  جهان و منطقه مشخص کنيم و براى هر بخش برنامه جدا و اقدامات همه جانبه خواهيم داشت.

حلقۀ اول کشورهاى همسايه: ثبات کشور به هر کشور همسايه به شکل زنجيرى ارتباط دارد، همانگونه که بى ثباتى در کشور ما خطر براى همسايه ها است، بى ثباتى در هر يک اين کشورها خطر براى ما نيز ميباشد.

اين ديدگاه کلى، اساس پاليسى جناب حامد کرزى را تشکيل داده بود و ما آن را دوام و توسعه خواهيم داد، کوشش همه جانبۀ ما اين خواهد بود که در قدم نخست، با تمام کشورهاى همسايه در يک پيمان همکارى منطقوى براى ايجاد صلح، ثبات، امنيت و انکشاف اقتصادى به نتيجه برسيم.

اساس اين پيمان همکارى منطقوى را پذيرش مشروعيت هر دولت از طرف دولت ديگر تشکيل خواهد داد. هيچ دولت حق مداخله در دولت همجوار خود رانخواهد داشت و تمام مشکلات در روابط دو طرف، از طريق مذاکرت سياسى و همکارى بين دولت ها حل خواهد شد. در عين حال ميخواهم اطمينان بدهم که قسميکه جناب کرزى اطمينان داده بودند که از خاک افغانستان بر ضد هيچ کشورى استفاده نخواهد شد، ازهمسايه هاى خود نيز عين توقع و انتظار را داريم.

حلقه دوم کشور هاى اسلامى: حلقه کشورهاى اسلامى، حلقۀ مهم در سياست خارجى ما است. از خادم الحرمين الشريفين و تمام بزرگان ممالک عربى و خانواده هاى سلطنتى که اينجا تشريف آورده اند، سپاسگزاريم و اميدوارم که ما را در راستاى آوردن صلح همکارى نمايند. باورهاى دين مبين اسلام به شکلى که در جامعه ما موجود است، درهيچ کشور ديگر موجود نيست و کار ما جدا از آن نيست؛ به همين اساس روابط ما با کشورهاى اسلامى، عميق و همه جانبه خواهد بود.

حلقۀ سوم اروپا، امريکا کانادا و جاپان: با تغيير در مناسبات ما با جامعه جهانى، به مرحلۀ جديدى وارد مى شويم که عبارت از ارتباط دولت با يک دولت ديگر براساس مساوات متقابلۀ دولت ها است. افغانستان به حيث يک دولت، با دولت امريکا و ساير دولت هاى عضو ناتو و جاپان و ممالک عضو اتحاديه اروپا داخل رابطه ميشود.

به اين ترتيب دولت ما، از يک دولت ناکام که براى جامعه جهانى ١٣ سال پيش نقطه خطر تلقى شده و به استناد آن، استعمال قوه را در چهار چوب شوراى امنيت ملل متحد جايز دانستند، به حيث يک دولت، داراى حقوق و وجايب بين المللى وارد صحنه ميگرديم. اين تغيير موقعيت، يکى ازدستاوردهاى حکومت گذشته بوده و حکومت وحدت ملى با استناد اين دستاورد، مناسبات خود را با حلقۀ سوم تعيين ميکند.

صلح هدف استراتيژيک ما است؛ بنابر اين، تحکيم مناسبات ما با جامعه جهانى کمک خواهد کرد و يک طرح سياسى را براى تامين صلح و ثبات پايدار به وجود خواهيم آورد. ما با جامعه جهانى، منافع مشترک داريم و از کمک هاى سخاوتمندانۀ آنها ابراز تشکر ميکنيم. ما به جامعه جهانى براساس منافع مشترک، براى از بين بردن خطرات جهانى قربانى هاى مشترک داديم.

نيروهاى امنيتى ما حاضراند مسووليت امنيت کشور و مردم را به عهده بگيرند؛ اما به حمايت جامعه جهانى در قسمت تجهيز و تعليم نيروهاى امنيتى خود نياز داريم و اميد است که جامعه جهانى به تعهدات خود جامۀ عمل بپوشانند. ما از کمک هاى جامعه جهانى براى تقويت نيروهاى امنيتى استفاده خواهيم کرد.

ميخواهم امروز اعلام کنم که شفافيت و مصرف کمک هاى خارجى، بالاتر از توقع جامعه جهانى خواهد بود. ما بر تعهد خويش در از بين بردن فساد پابند بوده و از اين تعهد عدول نخواهيم کرد و خواست مردم افغانستان، يک دولت کارا و حسابده  است.

اميدواريم که همکاران خارجى ما کمک هاى خود را شفاف و موثر بسازند. تجربه جهانى نشان داده که بهترين کمک، کمک از راه بودجۀ دولت است و اميد است که تقاضاى مکرر مردم افغانستان، اين بار جامۀ عمل بپوشد.

حلقه چهارم کشورهاى آسيايى: از لحاظ اقتصادى، آسيا شاهد يک تحول تاريخى خواهد بود. در ٢٥ سال آينده، آسيا تبديل به يک قدرت اقتصادى جهانى خواهد شد. همسايگى ما به چين و نزديکى ما با هندوستان و روابط نزديک ما به خليج و همسايگان ما، باعث يک تغيير کلى در وضعيت اقتصادى در سطح آسيا خواهد شد.

افغانستان قلب آسيا است. ما افغانستان را به چهارراهى و پُل ارتباط ميان کشورهاى آسيايى تبديل ميکنيم. به هر حال ما شاهد پيشرفت هاى غيرقابل توقع در برخى کشورهاى آسيايى استيم؛ اما با اين حال هم آسيا يکى از مراکز عمدۀ فقر جهانى به حساب مى آيد. تلاش ما اين است تا بتوانيم براى فقرزدايى درآسيا اجماع قاره يى درست کنيم.

حلقه پنجم نهادهاى برزگ بين المللى: دايرۀ پنجم در سياست خارجى ما مربوط به نهادهاى بزرگ بين المللى ميشود. سازمان ملل متحد، بانک جهانى، بانک آسيايى، بانک بين المللى، اتحاديه اروپا و نهادهاى کمک کننده خارجى و ساير نهادهاى بين المللى، شامل اين حلقه مى شوند.

هدف ما اين است تا از کمک ها بطور موثر استفاده صورت بگيرد؛ تا زمينه را براى جلب سرمايه گذارى بزرگ در کشور فراهم کنيم. تجارب بين المللى نشان ميدهد کشورهايى که استراتيژى واضح، اراده قوى سياسى و مديريت فعال و موثر دارند، ميتوانند از کمکهاى بين المللى و سرمايه گذارى استفاده درست و موثر نمايند. ما نيت، اراده و برنامه هاى واضح براى ايجاد تغيير اصلاحات و تحول پايدار در کشور عزيزمان داريم. افغانستان با ثبات و مرفه به نفع اين هر پنج حلقه است؛ به همين سبب ميخواهيم  افغانستان مرکز همکارى هاى اين پنج حلقه باشد تا همکارى هاى بين المللى با افغانستان، به يک نمونه تبديل شود.

تحول و اصلاحات:

 از بحث همه جانبه انتخابات ثابت شده که اکثريت مردم افغانستان، خواهان تحول و اصلاحات هستند. اينکه مردم اصلاحات ميخواهند، بايد خود در اصلاحات شرکت کنند. من خود را نزد هر افغان مسوول ميدانم و من رئيس جمهور و خادم  تمام افغانها استم و همچنان داکتر صاحب عبدالله مانند من، خود را نزد هر افغان مسوول ميداند، و ماهمه نزد افغانها مسوول استيم و آنها را به آرزوى شان خواهيم رساند.

بر اساس قانون، نزد ما هيچ افغان از افغان ديگر کمتر و يا برتر نيست. وجيبۀ من و تمام اراکين دولتى است که يک روپيه بيت المال را براى رفع کشور به مصرف برسانيم. اگر ميخواهيد که مطابق قانون اساسى به حقوق خود برسيد، لازم است که وجايب فردى و ملى خود را بشناسيم. وجيبه ما اين است که هريک ما نزد اين خاک خود را مسوول بدانيم. اين را بايد قبول کنيم که عزت، عفت و  سربلندى کشور، عزت، عفت و سربلندى همۀ ماست.

مهاجرين و بيجاشدگان و زنان و اطفال:

از طريق حکومتداری موثر، ما می توانيم که مشکلات عمدۀ مهاجرين، بيجاشدگان داخلی، معلولين، معيوبين و کوچی ها را حل نماييم. زنان و جوانان، در حکومت وحدت ملی به شکل گسترده حضور و فعاليت خواهند داشت. من از بی بی گل احمدزی (خانمش) بخاطر کارش در راستای حمايت از بيجاشدگان داخلی، زنان و اطفال تشکر ميکنم. مطمئناً او به اين کارش در آينده هم ادامه خواهد داد. ما در امر فقرزدايی و ايجاد زمينه های کاريابی و ايجاد مسکن سازی، اقدامات جدی را انجام خواهيم داد.

اقتصاد:

بدون توسعۀ اقتصادی نمی توان به مصوونيت بشری دست يافت. تازمانيکه از لحاظ اقتصادی وابسته باشيم. رسيدن به اقتدار مالی کار بسا دشوار است و هدف ما اقتصاد استوار به واردات می باشد. افغانها  متشبث اند؛ اما تبديل ظرفيت، نياز به طرح همه جانبه دارد که بدون رشد و انکشاف قوای بشری، رشد اقتصادی ناممکن است. ما مصمم هستيم تا کشور به يک کشور صادرکننده مبدل شود و از مهاجرت هاى اقتصادی جلوگيری گردد.

عزت هر افغان در آبادی افغانستان نهفته است. موقعيت جغرافيای افغانستان می تواند اين سرزمين را به کشور ترانزيتی و خدماتی در آسيا مبدل نمايد. معادن کشور می تواند  افغانستان را به يک کشور صنعتی و آب و زمين، می تواند افغانستان را به يک کشور زراعتی فعال تبديل کند و تلاش ميکنيم تا پول موجود در کشور را به سرمايه مبدل کنيم.

توسعۀ اقتصادی، نياز به يک پيمان همه جانبه ميان حکومت و سکتور خصوصی دارد و مصمم هستيم تا به زودترين فرصت، اين پيمان آماده شود و پول هر افغان، به سرمايه مصوون و قوۀ متحرک کاريابی و توسعه مبدل شود. اراده قوی داريم تا موانعى را که سد راه سرمايه گذاری وجوددارد، برداريم و از سکتور خصوصی ميخواهيم که از رشوت منحيث وسيله رقابتی استفاده نکنند؛ زيرا رشوت دهنده و  گيرنده هردو، مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

سخن آخر:

بيايد اين کشور را آباد کنيم تا نسل هاى آينده، ما را به خوبى ياد کنند و تا  بتوانيم که در روز آخرت نزد خداوند جوابگويى کنيم، مردم افغانستان دست به دعا هستند تا اين کشور از جنگ و خونريزى خلاص شود و به صلح و رفاه برسد. اميد است خداوند دعا هاى ملت رنج کشيدۀ ما را شنيده باشد و مردم ما را توانايى فکر و عمل بدهد.

به اميد افغانستان سربلند و مترقى

19 Апр, 2016, 309

فاروق فردا خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در…

فاروق فردا خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در…
19 Март, 2016, 302

مراسم

مراسم جشن چهارشنبه سوریچهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های آریائی…
04 Март, 2016, 293

ملاقات با محترم عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان افغانستان و…

ملاقات با محترم عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان افغانستان و…
01 Март, 2016, 314

غلام محمد جلال از کنفرانس کابل –مسکو استقبال کرد

غلام محمد جلال از کنفرانس کابل –مسکو استقبال کرد خبرنگار…
24 Фев, 2016, 320

محموله سلاح های روسیه به شورای امنیت افغانستان تسلیم داده شد

محموله سلاح های روسیه به شورای امنیت افغانستان تسلیم داده…
16 Фев, 2016, 315

گورستان گمنام

گورستان گمنام، آرامگاه پناهجویان غرق شدۀ افغان صد ها پناه…
08 Фев, 2016, 295

افغانستان امروز :نه جنگگ نه صلح

افغانستان امروز :نه جنگگ نه صلح از این ملاقات چه میتوان و…
08 Фев, 2016, 328

دقتبینظیر

دقتبینظیر بیشترین کارشناسان رسانه یی در افغانستان در مورد…
21 Янв, 2016, 323

پارلمان تاجکستان لایحۀ جلوگیری از انتخاب نام های عربی برای…

پارلمان تاجکستان لایحۀ جلوگیری از انتخاب نام های عربی برای…
21 Янв, 2016, 322

تلاش اروپا برای بستن مرزهای ورودی پناهجویان از طریق یونان و…

تلاش اروپا برای بستن مرزهای ورودی پناهجویان از طریق یونان و…
afghan-saffran
16 06, 2015, 554

زعفران افغانستان برنده جایزه جهانی شد

زعفران افغانستان برنده جایزه جهانی شد رای سومین ‌بار زعفران…
Ramadan-Mubarak
13 06, 2015, 586

عبدالله کندهارى: پنجشنبۀ آيندۀ روز اول رمضان خواهد بود

عبدالله کندهارى: پنجشنبۀ آيندۀ روز اول رمضان خواهد بود…
rus-cha
09 05, 2015, 582

چین و روسیه: رقبای سابق، رفقای جدید

چین و روسیه: رقبای سابق، رفقای جدید شی جین‌پینگ،…
saf-rus
30 Апр, 2015, 605

سفير روسيه: همکاری تسلیحاتی بین افغانستان و روسیه متوقف…

سفير روسيه: همکاری تسلیحاتی بین افغانستان و روسیه متوقف…
atmar
21 Апр, 2015, 561

د افغانستان د امنیت د شورا مشاورمحمد حنیف اتمرپه مسکو کې یو…

د افغانستان د امنیت د شورا مشاورمحمد حنیف اتمرپه مسکو کې یو…
wedding
09 Апр, 2015, 611

چند و چون قانون برگزاری مراسم عروسی‌

چند و چون قانون برگزاری مراسم عروسی‌ اخیراً مجلس سنا قانون…
turkman-afgh
30 Март, 2015, 614

درخواستکمک ترکمنستان از امریکا برای تأمین امنیت مرزهایش با…

درخواستکمک ترکمنستان از امریکا برای تأمین امنیت مرزهایش با…
puten-15
30 Март, 2015, 638

پوتین: اعراب مشکل را مسالمت‌آمیز حل کنند

پوتین: اعراب مشکل را مسالمت‌آمیز حل کنند رییس‌جمهور روسیه…
farkhonda-2
30 Март, 2015, 561

غمشریکی، یادونهاو قدردانی

غمشریکی، یادونهاو قدردانی د تیرې پنجشنبې په ورځ (د مارچ د…
farkhonda-1
30 Март, 2015, 569

کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز…

کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز…
نوروز لوگو
23 Март, 2015, 525

نوروز آئین آریایی

نوروز آئین آریایی نوروز جشنی است مردمی و با هیچ کیش و آئینی…
kraz-k-r
12 Март, 2015, 643

حامد کرزی :اگر با روسیه جنگ نمی کردیم وضعیت بهتر میداشتیم

حامد کرزی :اگر با روسیه جنگ نمی کردیم وضعیت بهتر میداشتیم…
s-r-A
12 Март, 2015, 616

ضمیرکابلوف:روسي پانګوال غواړي افغانستان کې پانګونه وکړي

ضمیرکابلوف:روسي پانګوال غواړي افغانستان کې پانګونه وکړي د…
DSC 0138
05 Март, 2015, 635

افغانستان و روسیه در سیاست جدید بعد از خروج قوای امریکا از…

افغانستان و روسیه در سیاست جدید بعد از خروج قوای امریکا از…
00010101
24 Фев, 2015, 655

گل گذاری شهـردار مسکو در پـای آبـده سربـازان گمنام

گل گذاری شهـردار مسکو در پـای آبـده سربـازان گمنام از 23…
sayaf
17 Фев, 2015, 551

داعش علیه طالبان، مجاهدین علیه هردو

داعش علیه طالبان، مجاهدین علیه هردو عبدرب الرسول سیاف؛ از…
17361 380
17 Фев, 2015, 529

سیاست‌های تحریمی و جنگ‌طلبانه امریکا در عراق داعش را به…

چامسکی اندیشمند و فلیسوف نامدار امریکایی: سیاست‌های تحریمی…
kirkit
17 Янв, 2015, 574

تیم کریکت افغانستان ایرلند را شکست داد

تیم کریکت افغانستان ایرلند را شکست داد تیم کرکت افغانستان…
habib-ghamkhor
14 Янв, 2015, 639

افغانستان ته دناببره کډوالو راتگ تصادفی نه بلکې ديوچاپروژه…

افغانستان ته دناببره کډوالو راتگ تصادفی نه بلکې ديوچاپروژه…
B6FdpEvIEAEXoAA
03 Янв, 2015, 602

دنوی عيسوی کال درارسېدوله امله دمباره کی پيغام

دنوی عيسوی کال درارسېدوله امله دمباره کی پيغام سويډن –…
qalen
22 Дек, 2014, 615

یونیم میلیون افغانان د غالیو پر صنعت بوخت دي

یونیم میلیون افغانان د غالیو پر صنعت بوخت دي په افغانستان…
puten11
22 Дек, 2014, 640

روسیه : ۲۳۰ د څارګرو ادارو جاسوسان پیژندل شوي دي

روسیه : ۲۳۰ د څارګرو ادارو جاسوسان پیژندل شوي دي د روسیې…
puten22
06 Дек, 2014, 606

ولادیمیر پوتین: غرب در ضعیف ساختن روسیه شکست خورد

ولادیمیر پوتین: غرب در ضعیف ساختن روسیه شکست خورد ولادیمیر…
karzai
17 Нояб, 2014, 690

حامد کرزی: در پی ایجاد اپوزیسیون نیستم!

حامد کرزی: در پی ایجاد اپوزیسیون نیستم! حامد کرزی رییس…
puten11
17 Нояб, 2014, 641

جهان در معرض یک دوگانگی بنیادین

جهان در معرض یک دوگانگی بنیادین پوتین نشان داد که هم می…
9 - 1
12 Нояб, 2014, 717

چیرته چې اوسې په خوی به د هغو وسې

چیرته چې اوسې په خوی به د هغو وسې دا متل نورو د زرګونو…
10m-m0
06 Нояб, 2014, 876

از عاشورای حسینی درمسکو تجلیل به عمل آمد

از عاشورای حسینی درمسکو تجلیل به عمل آمد بروز دو شنبه سوم…
moharam-mci
03 Нояб, 2014, 649

عاشورا از دیدگاه مولانای بلخ

عاشورا از دیدگاه مولانای بلخ تلخیص ونوشته عمر ننګیار آنچه…
ghani-8
02 Нояб, 2014, 652

ولسمشر غني: د سولې ټينګښت اسانه نه خو اجباري دى

ولسمشر غني: د سولې ټينګښت اسانه نه خو اجباري دى افغان…
Mob
28 Окт, 2014, 689

تیلفون موبایل ویژه برای مسلمانان روسیه

تیلفون موبایل ویژه برای مسلمانان روسیه در روسیه یک تیلفون…
puten11
28 Окт, 2014, 555

محبوبیت ولادیمیر پوتین روز افزون است

محبوبیت ولادیمیر پوتین روز افزون است رسانه های غربی از…
puten22
28 Окт, 2014, 598

هشدار شدید ولادیمیر پوتین به امریکا

هشدار شدید ولادیمیر پوتین به امریکا ترجمه شیرین مرادی منبع:…
140707 B 9
26 Окт, 2014, 587

د ولايتي شوراګانو پايلې اعلان شوې

د ولايتي شوراګانو پايلې اعلان شوې د ټاکنو خپلواک کمېسيون له…
07 Окт, 2014, 872

په فینلنډ کی پوهانو د خوب اړینه موده د انسان لپاره ثابته کړه

په فینلنډ کی پوهانو د خوب اړینه موده د انسان لپاره ثابته…
D-ghani
30 Сен, 2014, 535

اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم

اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم رئيس جمهور…
ghani-ahmadzai
21 Сен, 2014, 732

ډاکټر اشرف غني احمدزى د افغانستان ولسمشر شو

ډاکټر اشرف غني احمدزى د افغانستان ولسمشر شو د ټاکنو خپلواک…
deuran
14 Сен, 2014, 606

هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف شد

هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف…
rusia-doshnba
12 Сен, 2014, 609

روسیه در دوشنبه رهبری سازمان همکاری شانگهای را بر دوش گرفت

روسیه در دوشنبه رهبری سازمان همکاری شانگهای را بر دوش گرفت…
masuad
12 Сен, 2014, 1043

بزرگداشت از سیزدهمین سالروز قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود…

بزرگداشت از سیزدهمین سالروز قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود…
11september
11 Сен, 2014, 569

حادثه یازده سپتامبر، آمریکا را به خواسته هایش رساند

حادثه 11 سپتامبر، آمریکا را به خواسته هایش رساند سیزده سال…
paghman gang
08 Сен, 2014, 580

متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان به اعدام محکوم شدند

متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان به اعدام محکوم شدند این…
nato
05 Сен, 2014, 600

بیانیه مشترک سران ناتو در مورد افغانستان

بیانیه مشترک سران ناتو در مورد افغانستان نشست سران ناتو…
9RIAN 02487229.HR
04 Сен, 2014, 565

طرح پوتین شانس اوکراین برای صلح

طرح پوتین شانس اوکراین برای صلح جنگ در اوکراین ممکن است…
kabul rape
02 Сен, 2014, 632

کابل پولیسو د پغمان ډله ییز تېري ۶ تورن نیولي

کابل پولیسو د پغمان ډله ییز تېري ۶ تورن نیولي د افغانستان د…
mas-ainak
02 Сен, 2014, 611

کارپوهان د عينک مسو په استخراج کې له چاپيريالي خطرونو…

کارپوهان د عينک مسو په استخراج کې له چاپيريالي خطرونو…
7444 0
31 Авг, 2014, 604

د ناټو سرمشريزې ته به د اوسني حکومت يو چارواکى معرفي شي

د ناټو سرمشريزې ته به د اوسني حکومت يو چارواکى معرفي شي د…
hasan-h
29 Авг, 2014, 701

روسیی ته دیوه منلي افغان سیاحتی او کلتوری سفر

روسیی ته دیوه منلي افغان سیاحتی او کلتوری سفر محمد حسن…
krema
28 Авг, 2014, 588

تحولات در کریمیه: اولین نتائیج و پلان ها برای اینده

تحولات در کریمیه: اولین نتائیج و پلان ها برای اینده جمهوری…
Gulam33
27 Авг, 2014, 517

روسيه با چندين جبهه مقابل است

روسيه با چندين جبهه مقابل است گفتگو با محترم غلام محمد جلال…
afghan-pakis
24 Авг, 2014, 515

افغانستان: اتهام تلاش بخاطر انجام حملات انتحاری و انفجار در…

افغانستان: اتهام تلاش بخاطر انجام حملات انتحاری و انفجار در…
28-asad
18 Авг, 2014, 725

گرامی باد نود وپنجمين سالگرد استرداد آزادی افغانستان

گرامی باد نود وپنجمين سالگرد استرداد آزادی افغانستان مردمان…
140813 hasan 1
13 Авг, 2014, 527

د ملي يووالي کمېسيون لومړۍ ناسته ترسره شوه

د ملي يووالي کمېسيون لومړۍ ناسته ترسره شوه کابل-٢٢ زمرى ٩٣:…
karzai
13 Авг, 2014, 586

کرزى: نوى ولسمشر به په دوو-درو اوونيو کې ولرو

رزى: نوى ولسمشر به په دوو-درو اوونيو کې ولرو د افغانستان…
islam bank
13 Авг, 2014, 624

قانون بانکداری اسلامی در افغانستان نافذ می شود

قانون بانکداری اسلامی در افغانستان نافذ می شود بانک مرکزی…
Ghulam-M11
11 Авг, 2014, 544

تامين کننده مالی تروريست کی ها هستند

تامين کننده مالی تروريست کی ها هستند تروریست و تامین کننده…
erdogan
11 Авг, 2014, 580

رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر وټاکل شو

رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر وټاکل شو د ترکیې په…
afghan ardu
10 Авг, 2014, 678

نیروهای امنیتی حرکات مداخله گرانه پاکستان را سرکوب کنند

نیروهای امنیتی حرکات مداخله گرانه پاکستان را سرکوب کنند…
thewhitehouse
09 Авг, 2014, 577

سپينې ماڼۍ د ګډ حکومت جوړېدو هرکلى وکړ

سپينې ماڼۍ د ګډ حکومت جوړېدو هرکلى وکړ سپينې ماڼۍ د…
kerry ghani abdullah
09 Авг, 2014, 501

متن کامل اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان

متن کامل اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان شکی…
kerry abdullah ashraf
09 Авг, 2014, 512

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه مشترک امضا…

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه مشترک امضا…
noor ata
07 Авг, 2014, 623

والی بلخ، صلاحیت های اجراییوی خود را به معاونش تفویض کرد

والی بلخ، صلاحیت های اجراییوی خود را به معاونش تفویض کرد…
putin supermarket
06 Авг, 2014, 596

پوتین د ځوابي بندیزونو امر کړی

پوتین د ځوابي بندیزونو امر کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر…
Fazl Hadi Muslimyar
19 07, 2014, 574

رييس جمهور، مسلمیار را به سناتورى انتصاب کرد

رييس جمهور، مسلمیار را به سناتورى انتصاب کرد براساس حکم…
201404180205331
18 07, 2014, 593

بوئینگ 777 مالیزیا در اوکراین سقوط کرد

بوئینگ 777 مالیزیا در اوکراین سقوط کرد آژانس خبری اینترفاکس…
metro avar
15 07, 2014, 585

بر اثر وقوع حادثه در متروی مسکو 21 نفر کشته شدند

بر اثر وقوع حادثه در متروی مسکو 21 نفر کشته شدند سخنگوی…
bejenzi
08 07, 2014, 555

د اوکراین په جنوب ختیځ کې حالات

د اوکراین په جنوب ختیځ کېحالات نن بیا هم مونږ د افغانانو د…
мчс
08 07, 2014, 527

له روسیې نه افغانستان ته د بشري مرستو یوه بله جوپه

له روسیې نه افغانستان ته د بشري مرستو یوه بله جوپه روسیه له…
Untitled-1
07 07, 2014, 648

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام…

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام…
140703184458 abdullah 464x261 bbc nocredit
04 07, 2014, 534

جان مک کین د ولسمشرۍ له نوماندانو سره کتلي

جان مک کین د ولسمشرۍ له نوماندانو سره کتلي د امریکايي…
GulamvMDM
02 07, 2014, 569

نن بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر ښاغلی غلام محـمد «…

نن بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر ښاغلی غلام محـمد «…
andre
27 06, 2014, 592

په افغانستان کې بې ثباتي هېواد تجزيه کوي

په افغانستان کې بې ثباتي هېواد تجزيه کوي په افغانستان کې بې…
24 06, 2014, 664

راځی چه یو بل ته سره لاس ورکړو

دا دی بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر غلام محـمد «…
QANONI
19 06, 2014, 629

قانونی : بحران به سلامت دموکراسی و نظام نو پا آسیب می رساند

قانونی : بحران به سلامت دموکراسی و نظام نو پا آسیب می رساند…
16 06, 2014, 852

روسیه گاز اوکراین را قطع کرد

روسیه گاز اوکراین را قطع کرد «وال‌استریت ژورنال» روسیه طبق…
11 06, 2014, 789

رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص روسیه برای افغانستان دیدار…

رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص روسیه برای افغانستان دیدار…
04 06, 2014, 762

سیسی رییس‌جمهور مصر شد

سیسی رسما رییس‌جمهور مصر شد رییس کمیته انتخابات مصر دقایقی…
01 06, 2014, 729

ریاست روسیه در شورای امنیت م م

روسیه ریاست شورای امنیت ملل متحد را به عهده میگرد ویتالی…
01 06, 2014, 801

چین مواضع جاپان و امریکا علیه آن کشور را محکوم کرد

چین مواضع جاپان و امریکا علیه آن کشور را محکوم کرد دولت چین…
29 05, 2014, 737

روسیه، بلاروس و قزاقستان 'اتحادیه اقتصادی' تشکیل دادند

روسیه، بلاروس و قزاقستان 'اتحادیه اقتصادی' تشکیل دادند روز…
29 05, 2014, 664

سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه کشوراحضارشد

سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه کشوراحضارشد ارشاد احمدی…
karzai wa poten
28 05, 2014, 543

افغان ولسمشر: د افغانستان او روسیې مشترکې ګټې ایجابوي چه…

افغان ولسمشر: د افغانستان او روسیې مشترکې ګټې ایجابوي چه…
03 05, 2014, 626

د افغانستان په ختيځوسيمو دپاکستاني پوځيانو راکټي بريدونه د…

د۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د وری د میاشتی۲۵ مه نیټه د…
03 05, 2014, 976

محترمو او درنو هیوادوالو !

د۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د وری د میاشتی۲۵ مه نیټه د روسیه…
03 05, 2014, 627

په لومړيو پايلو کې عبدالله ګټونکی دی

ټول ټال تر دی دمه ۵۶۰۸۴۲رایی شمیرل شوی دی. ددی کميسيون مشر…
03 05, 2014, 575

نماینده اتحادیه اروپا: زنان باید در انتخابات حضور فعال تر…

نماینده خاص اتحادیه اروپا درامور افغانستان گفته است که حضور…
03 05, 2014, 717

د فلسطین دولت د جینیوا د تړون غړيتوب ترلاسه کړ

د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چه، د فلسطین ادارې د…
03 05, 2014, 543

در ایران دو کودک زنده به گور شدند

يک مرد ایرانی دو فرزند پسر یکساله خود را زنده به گور کرد.…
02 05, 2014, 702

د افغانستان په ختيځوسيمو دپاکستاني پوځيانو راکټي بريدونه د…

د افغانستان دختيځ په ځينو سيمو د پاکستاني پوځيانو راکټي…
02 05, 2014, 709

د افغانستان له نوي حکومت سره ښې اړيکې غواړو

پاکستان به له نوی افغان حکومت سره د ښو چارو لپاره ښې اړيکې…
02 05, 2014, 708

په تیره اونی کی د افغانانو د سراسری ټولنی مشر غلام محـمد…

ـــ ښاغلی غلام ، په اوکراین کی ، افغانستان کی ،په سوریی او…
02 05, 2014, 670

د شنبې په ورځ به د ټاکنو يوڅه پايلې اعلان شی

د ټاکنو خپلواک کمیسيون د مهالوېش له مخې، د ولسمشرۍ او…
02 05, 2014, 579

د ميخاييل ګورباچوف د محاکمې غوښتنه شوې ده

د روسيې پارلمان پنځه تنه وکيلانو، د روسيې سترې محکمې ته د…

اخبارجامعه سراسری افغانها

12 Февраль, 2016, 295

سلام بر کتاب سلام پر کتاب

روز شمبه مورخ یازدهم فبروری به ابتکار شعبه فرهنگی مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم روسیه محفل (سلام بر کتاب) دایر گردید. در این محفل محترم نجیب الله شینواری آتشه فرهنگی سفارت…
29 Янв, 2016, 269

غلام محمد جلال :در هر نقطه روسیه به خدمت هموطنان خود می…

غلام محمد جلال :در هر نقطه روسیه به خدمت هموطنان خود می…
21 Янв, 2016, 296

اهمیت کورس های زبان برای پناه جویان

اهمیت کورس های زبان برای پناه جویان آموزش زبان برای مهاجرین…
21 Янв, 2016, 309

ارسالی بورد مطبوعاتی مرکزکاری افغانها،شهر مسکو

ارسالی بورد مطبوعاتی مرکزکاری افغانها،شهر مسکو…
23 Сен, 2015, 429

پیام تبریکی محترم غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه…

پیام تبریکی محترم غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه…
07 Сен, 2015, 414

د روسيي پیاوړې شاعرې لودمیلا ابدییوا، د افغانانو دکاري…

د روسيي پیاوړې شاعرې لودمیلا ابدییوا، د افغانانو دکاري مرکز…
07 Сен, 2015, 454

ارسالی انجمن زنان در مرکز کاری افغانها

ارسالی انجمن زنان در مرکز کاری افغانها از شا ګردان ٔ ممتاز…
zanan021
08 07, 2015, 491

یوه د فیضه او برکته ډکه ورځ

یوه د فیضه او برکته ډکه ورځ نن د روژې د مبارکې میا شتې…
s-1
01 07, 2015, 818

جلسه دوم گفتمان افغانی دایر گردید

جلسه دوم گفتمان افغانی دایر گردید بر بنیاد نکات نظر نماینده…
parlaman
24 06, 2015, 463

مرکز کاری افغانها حمله بر خانه ملت را محکوم می کند

مرکز کاری افغانها حمله بر خانه ملت را محکوم می کند پارلمان…
s-01
17 06, 2015, 517

بحران افغانستان و تبادل نظر روشنفکران افغان در مسکو

بحران افغانستان و تبادل نظر روشنفکران افغان در مسکو بورد…
01
12 06, 2015, 849

مرکز کاری جامعه سراسری (دیاسپور افغانها) و کانگرس بین…

مرکز کاری جامعه سراسری (دیاسپور افغانها) و کانگرس بین…
m-t-01
24 05, 2015, 562

ملاقات معین وزارت تجارت ج. ا. ا. با تاجران مرکز تجارتی…

ملاقات معین وزارت تجارت ج. ا. ا. با تاجران مرکز تجارتی…
139111091731
15 05, 2015, 530

پیروزی در اتفاق است نه در افتراق

پیروزی در اتفاق است نه در افتراق افغانها، در ازمنه های…
9-1
29 Апр, 2015, 808

افغانها روز پیروزی بر فاشیزم را در مسکو گرامی داشتند

افغانها روز پیروزی بر فاشیزم را در مسکو گرامی داشتند…
cevactopol
21 Апр, 2015, 576

مرکز تجارتی سیواستو پول،نام آشنای تجارتی در سراسر روسیه و…

مرکز تجارتی سیواستو پول،نام آشنای تجارتی در سراسر روسیه و…
11155110
15 Апр, 2015, 554

ویساک جشن عنعنوی و سنتی اهل هنود مبارک باد

پیام شادباش غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه سراسری…
farkhunda-3
10 Апр, 2015, 538

اعلامیۀ افغانهای مقیم فدراسیون روسیه مبنی بر تقبیح جنایتیکه…

اعلامیۀ افغانهای مقیم فدراسیون روسیه مبنی بر تقبیح جنایتیکه…
1394-1
23 Март, 2015, 1561

مسکو،از نوروز استقبال کرد

مسکو،از نوروز استقبال کرد گزارشگر :ف.ف.تورشالی کمپلکس…
L-0615
07 Март, 2015, 559

افغانها عضو یک خانواده اند که افغانستان نام دارد

افغانها عضو یک خانواده اند که افغانستان نام دارد انسانها…
5he-1
27 Фев, 2015, 774

چو ایستاده یی دست افتاد گیر کمیسیونی به جهت جمع آوری کمک به…

چو ایستاده یی دست افتاد گیر کمیسیونی به جهت جمع آوری کمک به…
23-1
20 Фев, 2015, 627

گرامیداشت از بيست و سه فبروری

گرامیداشت از بيست و سه فبروری ساحل: بیست وسه فبروری در…
cevactopol
30 Янв, 2015, 606

مرکز تجارتی سیواستو پول و بحران پولی در روسیه

مرکز تجارتی سیواستو پول و بحران پولی در روسیه مرکز کاری…
puten22
19 Янв, 2015, 627

اعلامیه مرکز کاری جامعه سراسری افغانها و کانگرس بین المللی…

اعلامیه مرکز کاری جامعه سراسری افغانها و کانگرس بین المللی…
1-17-01-15
17 Янв, 2015, 567

فراهم شدن سهولت ها برای مهاجرین کاری در فدراتیف روسیه

فراهم شدن سهولت ها برای مهاجرین کاری در فدراتیف روسیه ساحل/…
1
05 Янв, 2015, 702

گرامیداشت میلاد حضرت محمد ص، در مرکز تجارتی افغانها

گرامیداشت میلاد حضرت محمد ص، در مرکز تجارتی افغانها روز…
01
26 Дек, 2014, 796

گرامیداشت از سال 2015 ومحفل گزارشدهی مرکز کاری افغانها در…

گرامیداشت از سال 2015 ومحفل گزارشدهی مرکز کاری افغانها در…
02
26 Дек, 2014, 878

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف گزارشی از جمعبندی…
jaw-1
11 Дек, 2014, 591

ملاقات در مرکز کاری افغانها

ملاقات در مرکز کاری افغانها بورد مطبوعاتی: روز چهار شنبه…
Gulam22
08 Дек, 2014, 578

د افغانانو د سراسري ټولنې دکاري مرکز رییس ښاغلی غلام محمد…

د افغانانو د سراسري ټولنې دکاري مرکز رییس ښاغلی غلام محمد…
rudn-1
29 Нояб, 2014, 819

کنفرانس علمی در مورد افغانستان و آسیای مرکزی در پوهنتون…

کنفرانس علمی در مورد افغانستان و آسیای مرکزی در پوهنتون…
wase-kar
28 Нояб, 2014, 947

حادثۀ دلخراش ترافیکی در مسکو ، جان یک افغان را گرفت

حادثۀ دلخراش ترافیکی در مسکو ، جان یک افغان را گرفت بورد…
images
24 Нояб, 2014, 855

پکتیکا د غمیزي له امله د افغانانو د کار ي مرکز او دمهاجرینو…

پکتیکا د غمیزي له امله د افغانانو د کار ي مرکز او دمهاجرینو…
m-gh-1
22 Нояб, 2014, 591

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف پایان سال تنها ختم…
dtp
20 Нояб, 2014, 661

تلاش مرکز کاری افغان ها برای تخفیف مجازات یک افغان متهم

تلاش مرکز کاری افغان ها برای تخفیف مجازات یک افغان متهم…
18-11
18 Нояб, 2014, 561

18 نوامبر روز بین المللی تحمل

18 نوامبر روز بین المللی تحمل شرکت نماینده مرکز کاری…
zanan-r-1
17 Нояб, 2014, 751

آغاز دور دوم کورس آموزش لسان روسی

آغاز دور دوم کورس آموزش لسان روسی بروز شنبه پانزدهم ماه…
curs-2
12 Нояб, 2014, 541

افتتاح دور هفتم کورس های اموزشی زبان روسی

افتتاح دور هفتم کورس های اموزشی زبان روسی بورد مطبوعاتی:…
nanak-2
11 Нояб, 2014, 825

دګورو بابا نانک دزوکړې د کلیزې په جشن کې د افغانانو دکاري…

نه هندو نه مسلمان ، بلکه یو انسان دګورو بابا نانک دزوکړې د…
nanak-1
11 Нояб, 2014, 635

گرامیداشت از سالروز تولد گورو بابا نانک

گرامیداشت از سالروز تولد گورو بابا نانک هندو باورهاو سیکهـ…
02
10 Нояб, 2014, 1783

«همدلی» نخستین اثر ترجمه اشعار فارسی به روسی و بر عکس آن

«همدلی» نخستین اثری ترجمه اشعار فارسی به روسی و بر عکس آن…
DSC 0505
18 Окт, 2014, 1525

گرامیداشت از استاد لطیف ناظمی در مرکز کاری افغانها در مسکو

گرامیداشت از استاد لطیف ناظمی در مرکز کاری افغانها در مسکو…
01
05 Сен, 2014, 686

تدویر کنفرانس بین المللی به منظورپژوهش های سیاسی جنگ های…

تدویر کنفرانس بین المللی به منظورپژوهش های سیاسی جنگ های…
ghulam-fms
18 Авг, 2014, 672

حاضر هستيم تا تجارب خود را با ديگران شريک سازيم

حاضر هستيم تا تجارب خود را با ديگران شريک سازيم بتاریخ ۱۵…
breks
21 07, 2014, 811

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس سره مرکه

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس سره مرکه د ساحل خبریال د…
masjed 4
14 07, 2014, 2509

د روژی مبارکه میاشت

د روژی مبارکه میاشت د روژی په مبارکی میاشت کې د « ساحل ‎»…
k-rusian
10 07, 2014, 792

بیاید لسان روسی بیاموزیم

بیاید لسان روسی بیاموزیم آیا این دلیل خوبتر برای یادگیری…
badakhshan
20 06, 2014, 650

دافغانانو دسراسری ټولنی د کاری مرکز مشرتابه په بدخشان کی غم…

دافغانانو دسراسری ټولنی د کاری مرکز مشرتابه په بدخشان کی غم…
28 05, 2014, 805

دوستان شکاک و انتقاد پسند و مجرین محترم سایت « فارسی . رو »…

دوستان شکاک و انتقاد پسند و مجرین محترم سایت « فارسی . رو »…
19 05, 2014, 1266

د افغانانو سراسری ټولنه د مسکو په ټولنیز او سیاسی ژوند کی…

د افغانانو سراسری ټولنه د مسکو په ټولنیز او سیاسی ژوند کی…
10 05, 2014, 730

په کاری مرکز کی د مای د میاشتی « نهمه نیټه »

د ۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د غویی د میاشتی ۱۸ نیټه د…
ghulam m 1
13 Апр, 2014, 603

په مسکو کې ، د نورو ټولنو تر څنګ زمونږ ټولنه د دی هیواد د…

په مسکو کې ، د نورو ټولنو تر څنګ زمونږ ټولنه د دی هیواد د…
Ghulam M 2
30 Март, 2014, 590

د مسکو اصیل اوسیدونکی ، څنګه وی ؟

د مسکو اصیل اوسیدونکی ، څنګه وی ؟ د امریکا او د اروپایی…

دافغانستان اونړی خـبرونـه

08 07, 2015,

ولادیمیر پوتین غواړي نېویارک ته لاړ شي

ولادیمیر پوتین غواړي نېویارک ته لاړ شي د روسیې یو شمېر رسنیو ته څرګنده شوې، چې احتمال شته، د روسیې فدراسیون…

مرکی

k-p-1
03 Дек, 2014, 790

بازدید افسران عالی رتبه وزارت امور داخله از مرکزکاری…

بازدید افسران عالی رتبه وزارت امور داخله از مرکزکاری…
454545
18 Окт, 2014, 945

غلام محمد جلال رییس مرکزکاری افغانها با استاد لطیف ناظمی…

غلام محمد جلال رییس مرکزکاری افغانها با استاد لطیف ناظمی…
jawanan-s-f
14 Окт, 2014, 802

آینده درخشان یک ورزشکار در حمایت مسولین

آینده درخشان یک ورزشکار در حمایت مسولین استعداد و علاقه در…
farid-partaw
28 Авг, 2014, 929

دشواری‌های مهاجرت

دشواری‌های مهاجرت مهاجرت برای هرکسی و از هر کشوری،توام با…
sawad khan
03 07, 2014, 859

دستی که پیامبر آن را بوسید

دستی که پیامبر آن را بوسید روزی سعد انصاری به استقبال آن…
karim tokhi
26 06, 2014, 973

مرکز تجارتی سیواستوپول خانه افغانها در مسکو

مرکز تجارتی سیواستوپول خانه افغانها در مسکو در دشواری های…
farid
21 06, 2014, 722

فرید احمد جلیلی یکتن از کارگران مرکز تجارتی سیواستوپول

فرید احمد جلیلی یکتن از کارگران مرکز تجارتی سیواستوپول فرید…
9RIAN 02487229.HR
30 05, 2014, 1164

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس غلام محـمد « جلال » سره…

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس او د نړیوالو چارو د کارپوه…

انجمن زنان

16 Янв, 2017, 157

Парламент одобрил в первом чтении изменения в Конституцию…

Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в…
a-8-3-15
08 Март, 2015, 1016

گرامیداشت از هشتم مارچ از سوی انجمن زنان افغان،در مرکز کاری…

گرامیداشت از هشتم مارچ از سوی انجمن زنان افغان،در مرکز کاری…
za-2014-8
28 Дек, 2014, 977

یوه دعاطفواو خاطرو ډکه ورځ

یوه دعاطفواو خاطرو ډکه ورځ د هیواد نه بهر ګډوال دخپلو ملي…
z-401
15 Дек, 2014, 857

غلام محمد جلال :دیدار از کانون گرم آموزش مرکز کاری افغانها…

غلام محمد جلال :دیدار از کانون گرم آموزش مرکز کاری افغانها…
zanan-11-11-14
12 Нояб, 2014, 832

آغاز نشست های فامیلی

آغاز نشست های فامیلی به همگان هویدا است، که مهاجرت ها و…
10m-z1
05 Нояб, 2014, 865

تجلیل از عاشورا حسینی در انجمن زنان مرکز کاری جامعه سراسری…

تجلیل از عاشورا حسینی در انجمن زنان مرکز کاری جامعه سراسری…
z-eid-1
06 Окт, 2014, 1996

د افغانانو د سراسری ټولنی د کاری مرکز دښځو انجمن لوی اختر و…

د افغانانو د سراسری ټولنی د کاری مرکز دښځو انجمن لوی اختر و…
zanan-15-09-14
16 Сен, 2014, 1036

په فدراتیفی روسي کې دنوي تعلیمي کال د پيل کیدو په ویاړ غونده

په فدراتیفی روسي کې دنوي تعلیمي کال د پيل کیدو په ویاړ…

حقوق او قوانین

zubra
14 Окт, 2014, 783

در کشور میزبان باید مطابق قوانین آن زیست

در کشور میزبان باید مطابق قوانین آن زیست مهاجرین افغان با…
majer
21 06, 2014, 868

از روز جهانی پناهنده در مسکو تجلیل بعمل آمد

از روز جهانی پناهنده در مسکو تجلیل به عمل آمد بروز جمعه 20…
russian flag
21 06, 2014, 703

آگاهی حقوقی

آگاهی حقوقی قانون فدراتیف روسیه در ارتباط اتباع خارجی و…
Изображение по умолчанию
01 06, 2014, 914

ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزا

ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزا ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزافدراسیون…
Изображение по умолчанию
21 Апр, 2014, 913

ماده فدراسیون روسیه ۲۶ درارتباط اتباع خارجی که تخطی اداری…

قانون فدراتیف روسیه در مورد تخطی های اداری آنعده اتباع…

علم و تکنالوجی

12 10, 2014, 1080

د پاریس په ښار کی د ۶۰۰۰۰۰۰ ډالرو په ارزښت د سرو زرو Lamborghini Avenador موټر

په نړی کی هیڅ څوک د بی ساری قیمتی موټرو د اخستلو وړتیا دعربی شیخانو او مستو هلکانو په پرتله نه لری .په تیر کال کی داروپایی هیوادونو په پلازمینو کی ډیر ښکلی موټرونه چه په قیمتی…
moon
02 Авг, 2014, 926

د زمری میاشت د بدر میاشت ده

د زمری میاشت د بدر میاشت ده د روان ۲۰۱۴ زیږدیز کال د اګست…

کلوپ تفاهم

nazimi
16 09, 2014, 1585

نشست کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد ناظمی

نشست کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد ناظمی عصر روز جمعه مورخ ۲۰۱۴- ۰۹ - ۱۲ کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد لطیف…
ali-ghorbandi
01 Сен, 2014, 1171

شماره چهارم نشریه تفاهم

نشريه کلوپ تفاهم ووحدت ملی افغانها (ناشرافکار ملی ومترقی)…
omer nangyar
12 07, 2014, 1124

دوه رکاته د شکرانې لمونځ

دوه رکاته د شکرانې لمونځ دفتر کې د تفاهم جریدې ته د یو مطلب…
25 05, 2014, 1379

نشست اگاهان امور سیاسی وعده ای از روشنفکران افغان

نشست اگاهان امور سیاسی وعده ای از روشنفکران افغان چندی قبل…

green laser laser pointer pen laser pointers green laser viridian laser most powerful laser high powered laser blue laser pointer laser pointer for cats laser pointer pen laser pointers green laser