laser pointers high powered laser green laser blue laser pointer viridian laser laser pointer for cats laser pointer pen most powerful laser
فاروق فردا خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در منطقه

logo-sait1

فاروق فردا

خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در منطقه

 

لزوم های مطرحی در مفاهیم حقوق بشر وسایر کنوانسیون ها در این مورد، یکی پی دیگر از هم می پاشند . برنامه یک قطبی ساختن جهان و تشنه گان غصب منابع اقتصادی کشورهای فرودست، در لابلای شعار های اغوا کننده، توازن معیار های مراودات انسانی در جهان را با خطر مواجه ساخته اند.

تروریزم ،چیزی نیست که اشخاص ،سازمان ها و تشکل هایی بدون پشتوانه های قوی جهان گشایان،بتواند سازوبرگ ها و راهکارهای آن راشکل دهند.این پدیده از سالیان دراز بدین سو دربرهه ها و ادوار مختلف تاریخ به تجربه گرفته شده است.من این اصطلاح را بار اول در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، تالیف مرحوم غلام محمد غبار، از زبان دولتمداران انگلیس در هند برتانوی خوانده ام که به جهت تقسیم افغانستان میان انگلیس و ایران با سازماندهی حمله ایران از غرب بر افغانستان و اعزام «گروه تروریستی» از هند برتانوی به کابل به منظور ترور «شاه زمان» پادشاه بیگانه ستیز، پیمانی بسته کرده بودند.جلو تروریزم به مثابه وسیله رسیدن به هدف ،همیشه دردست کشورهای حامی توطئه و غصب دیگران بوده و در مرحله های مختلفی از تاریخ به گونه های مختلف از آن استفاده کرده اند.همین کشور ها امروز نیز با صیقل کاری های جدیدی،می خواهند به جهت برهم زدن نظم جهانی با استفاده ازاین وسیله با رقبای شان به آئینه مصاف قدرت نمایی برایند.

متوکلین «جنگ های پر منفعت» با تسلط بر ذمام مدیریت آن ، به طور مستیقم و بعضا در حدود و ثغور نیابتی، بر قربانیان شان می تازند و به جهت برهم زدن بنیاد بقاع خیر ،به نهایت مایل و راغب اند که تروریزم را تا حد ازبین بردن شخصیت های اول کشورها نیز بکار برده و بتوانند سرنوشت نظم جهانی را نه آن گونه که بایست، بل آن گونه که می خواهند رقم بزنند. چه از یک طرف داد از دموکراسی و حقوق بشر می زنند و از طرف دیگر شمشیر زنگ زده این وسیله رادر تهدید فضیلت سالاری و فراغت حال و رفاهیت بال مردمان صلح خواه، آب وتاب می دهند تا آنچه در خزانه خیال شان گنجیده، بدست آرند.

گروه های معلوم الحالی زیر نام دین ومذهب، اهالی حل وعقد امور نیستند که سر به جیب عبادت فروبرند وبه جهت مهاد و اساس وآرامش ورفاه مردم اهتمام نشان یدهند، بلکه به خاطر وحشت افزایی توسط بیگانه گان که در حقیقت دشمنان خود شان نیز می باشند ایجاد گردیده اند.این ها اجیرانی بیش نیستند که جز وسیله ای به خاطر رسیدن حامیان شان بر منابع دیگران ازاین طریق، کاری داشته باشند.

هدف حامیان سلطه جویی جهانی ازایجاد گروه های تروریستی این است ، که در کنار کشتن و کشته شدن دیگران ، مناطق تحت نظر بایداز آتش وحشت هیبت نیز خالی نگردند و قربانیان شان به حدی ذلیل و بی هیچ شوند،که به قول نویسنده کمیته 300، خود اسناد قربانی شدن شان را امضا کرده، به پای خود به قربانگاه ها بروندتا دشمنان شان به خوبی پشت گرم گردیده و فرصت یابند که با فتنه های عظیم و بی درد سر،چنان مستلزم تخریب عباد و بلاد گردند که از حدوعد افزون وحیّز ضبط وادراک برون باشد.نمونه های انکار ناپذیر آن را در بسا نقاط دنیا از جمله عراق،تونس،لیبیا ، مصر،سوریه ویمن مشاهده کردیم. ما افغانها در کشور خود یکی از این قربانی ها هستیم واگر دشمنان صلح و آرامش را فرصت ها دستیاب گردد، شاید از طریق کشور ما، آسیای میانه را هم د رپیش چشم ما به قربان گاه سوق داده و اختر اقبال شان را که در سایه همسایه بلند است در وبال واحتراق بیاندازند.

حامیان تروریزم،انسان هایی در کشور های عربی،ایران،حتی ترکیه،کشورهای شوروی سابق ، به شمول آسیای میانه و افغانستان را نسل مازاد زندگی انسانی می دانند و تلاش دارند که با مستأصل گردانیدن تحمیلات ،تکلفات عنیف بر ودایع خداوندی سرمایه ها، منابع طبیعی و جغرافیای آنان را زیر نام به تقدیم رسانیدن امداد و اسعاد، غصب وصاحبان اصلی آن ها را هیزم آتش اهداف سوزنده خودشان سازند . برنامه اصلی کشانیدن دامنه جنگ به منطقه، پیاده کردن سرنوشت عراق،لیبیا،مصر،تونس،یمن و سوریه در افغانستان،ایران و آسیای میانه می باشد . پریشانی اوضاع افغانستان در پیامد سناریو های افسانه یی ، به جایی رسیدکه اینک از گرد باد هاگذشته و در رباط تیره توهم به بستر حله ی تشنج مبدل شده است.کشور ما دراین سالها از داعیان گردن کلفت صلح جز این که پرده شقاوت ،بصر بصیرتش را پوشید و قدم در بیابان بی پایان فرا نهاد،چی حاصلی بدست اورد؟حتی راتق وفاتق امورش نیز در دست دیگران بوده،که از مردم مضطر و از وضعیت بیمناکش توقع فرمانبرداری وانقیاد دارند.

هنوز که تمام فرصت ها محو نشده اند، سوال بنیادی این است،آیا از تشنج و قربانی شدن خود به نفع دیگران پیش گیری کنیم و یا با کشور هایی در هماهنگی براییم که براستی بر ضد تروریزم مقابله می کنند؟ اکنون در راس این کشور ها روسیه قرار دارد که نمیگذارد میزان صلح جهانی از محور برون گردد. غلبه این کشور بر مواضع داعش در سوریه به جهت برگرداندن صلح وزنده گی به سوریایی ها، به وضوح ثابت کرد که منافع حکومات کشور های آماج هیبت داعش در این است که بر مسایل و رویداد ها از روزنه های دور اندیشی فکر کنند ونگذارند که آینده های ملت های شان قربانی هوس های دیگران شوند.

افسانه سازی ها برای ایجاد زمینه های جنگ در زیر شعار های صلح ،گپ امروزی نیست. لیندن بینز جانسون ،سی و پنجمین رییس جمهور امریکا سالیان پیش در مجمع عمومی ملل متحدگفته بود، «هر فرد و ملتی که خواستار صلح و بیزاری از جنگ است و یا مایل به «جنگ خوب» در برابر دشمن است، امریکا را در کنار خود می بیند که در هر گامی کنارش ایستاده است.»

اما اینک پانزده سال است که در هر گام به قول حامد کرزی امریکای گردن کلفت وبیش از چهل کشور متحد آن در کنار افغانستان هستند وحتی یک گام پیشتر که پیمان های استراتیژی و امنیتی نیز بین شان به امضا رسیده اند. اما راه صلح افغانستان همچنان مسدود وکشور در حضور این همه مبارزان ضد ترور!، روز تاروز به موادمخدر و تروریزم وارداتی آنان ،سینه خالی می کند. چه، آیا این پیمان ها به جهت نابودی پناهگاه های تروریست ها در پاکستان نبودند؟

قرار دادن افغانستان درموضع «جنگ خوب »وگسترش دادن «تروریزم روا» و «مخدرات حلال» به جهتی است که این کشور ،به تخته خیز محکم عاملان فاکتورهای یاد شده به سوی آسیای میانه مبدل گردد، تا فدراتیف روسیه،که رقیب اصلی شان محاسبه شده، چند وچون دردسر سازی آنان را د زیر زناق خود حس کند. اما تا پیش از رسیدن به این مأمول، افغانستان باید در آتش جنگ هایی به بهانه های اختلافات مذهبی،قومی،سمتی و زبانی سوخته و به سرنوشت لیبیا،عراق و سوریه چنان مبتلا گردد که جز غلام بودن، هیچگاهی خطر برای تروریزم در آن متصور نباشد واین حالتی است که مردم افغانستان به مرده های متحرک مبدل گردند وبا شانه های خود بار غنامند هستی شان را در پای دیگران بریزند.

از این جاست که در قدم اول ، دولت افغانستان مکلف می گردد تا از مسیر قربانی شدنش در پای منار «جنگ خوب» و «تروریزم دین باوری غلط» و«مخدرات حلال» را جدا ساخته به بقای خود،مردم و کشور فکر کند.

باتوجه به سخنان لیندن بینز جانسون، تصادفی تلقی نگردد که اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفته است ،«جنگ افغانستان توسط دیگران ،برای دیگران است».

واکاوی سخنان رییس جمهور افغانستان این مسئله را وضوح می بخشد که افغانستان قربانی توطئه ای گردیده که منافع آن را دیگران برای خودشان محاسبه کرده اند.بناء راه کشورما در مبارزه و احراز مقام موفقیت علیه تروریزم جز روزنه های روشنی انداز ضد تروریستی به جای دیگر منتهی شده نمی تواند و گزینش آن نیز کار دشوار نمی نماید.

تروریزم به نقطه عطف اهدافی مبدل گشته و در دو جهت آن دو نیروی متخاصمی اخذ موقع کرده اند.یکی سعی دارد آن را حمایت و تقویت کندو دیگربه جهت از بین بردن آن از روی زمین، نیرو به خرج میدهد که همانا فدراتیف روسیه و در کنارش کشورهای آماج امروز و فردای تروریزم می باشند.

روسیه کشور مقتدری است. با یک خیزش نه چندان بزرگ هوایی، تمام نادرستی های محاسبات خیالپردازانه حامیان تروریزم در مورد خود را به اثبات رساند. پس گشت های استحکامات عقبی داعش اعتراف صریح حامیان تروریزم در سوریه بر شکست خود و پذیرش روسیه به مثابه یک طرف نیرومند تاثیر گذار بر روند صلح جهانی می باشد،که حتی در خیال وخواب نیز تصور آن را نمی کردند. چه گفته های ولادیمیر پوتین رییس جمهو این کشور قوت خود را دارا است که گفته بود ،تروریستان را در هرجایی که باشند از بین می بریم وشرط ملایمی که وی گذاشته این بود که کشور های اماج ترور در خواست کمک نمایند. این مسئله تا زمانی به این شرط وابسته مانده می تواند و در مقابله با «جنگ خوب و تروریزم روا»تأنی می کند، که کشور های آماج تروریزم یعنی افغانستان و همچنان آسیای میانه که کشور های حوزه مقناطیسی آن به حساب می روند وهنوز پیوند های ژرف و حساس اقتصادی،سیاسی و خونی بین هم دارند،با خطر مستقیم تروریزم سازماندهی شده واقع نگردند که روسیه واقعا از آن برای خودش احساس خطر نماید.

روسیه با حمله بر مواضع داعش در سوریه کارش را اتمام یافته نمی بیند.هر لحظه ناظر اوضاع افغانستان بوده و انتظار دارد که این کشور و متحدین گردن کلفتش با استفاده از پیمان های امضا شده استراتیژیک و امنیتی به چی مدت دیگر برای از بین بردن مراکزآموزشی ،کمپ ها و پناهگاه تروریستی در پاکستان، نیاز دارند؟ . دیگر تا چی حد گسترش دسته های تروریستی در خاک افغانستان افسانه سازی می گردند؟ ویا نقاط استراتیژیک افغانستان تا چی وقت به باز های اکمالاتی مناطق دیگر در نا آرامی بسر می برند؟. روسیه چشم براه است، بداند که تا چی وقت با این مسئله برخورد های دو گانه یی صورت می گیرد؟ هرگاه جمعبندی انتظارات این کشور بدین منتج گردد که تروریست ها فکر کنند که این کشور از خود و مناظق پیرامونش آگاهی ندارد و اقدامی مشابه اقدامات در سوریه راانجام نمی دهد ساده لوحانه اندیشیده اند.

برخی ها بدین باورند که روسیه از خود واز سرحدات خود نگران است .ازیک جهت این گپ درست است ، هیچ کشوری نمی خواهد منافع ملیش با خطر مواجه گردد. اما روسیه از ستر سرحداتش نگران نیست، از آن نگران است که افغانستان فرصت های مناسب به همرکابی با روسیه را در از بین بردن تروریسم را از دست خواهد داد. افغانستان عملا در جریان 13 سال حکومت حامد کرزی به بستر نرم رویش و تربیت تروریسم مبدل شده که به کشور های آسیای میانه ومناطق تحت نفوذ تاثیرات متقابل با روسیه، همسایه آرام و بی درد سر نمی باشد.دغدغه هر حرکت در افغانستان بر همسایه هایش تاثیر میگذارد. در میان گروه های تروریستی در افغانستان به علاوه اتباع کشورما ، پاکستانیها ، عرب ها ،سودانی ها، چینایی ها و غیره ، شهروندان فدراتیف روسیه و آسیای میانه هم کم نیستند. کی وبه چی منظور به آنان آموزش حربی وعقیده یی می دهند؟به چی منظور روی آنها سرمایه گذاری صورت می گیرد؟ این ها به چی منظور شمال افغانستان را به طرف نا آرامی هایی برده که هر روز در آن ده ها افغان کشته می شوند؟ تا کی وبرای چی؟

روسیه با درنظر داشت نکات تذکار یافته، این پرسش را مطرح می سازد که آیا،بعد از امضای پیمان ها امنیتی ،ثبات وامنیت در چی وضعیت واقع گردیده است؟.مقامات این کشور با صراحت می گویند که نظامیان روسیه به تفکرات ساده لوحانه واتهامات افسانه یی حامیان تروریزم توجه نخواهند کرد. این مقامات می افزایند که به مانندهر کشور دیگر ،برای روسیه نیز منافع ملی خودش حایز اهمیت می باشد .نتیجه بدست آمده این است که فدراتیف روسیه با توجه به مسایل یاد شده، خود رامکلف می دانند که به خاطر جلوگیری ازخطراتی که متوجه منافع ملی اش می باشد به حفظ منافع ملی کشورهای ساحه نفوذ و منافع ملی کشورهایی که بدون خواست خودشان آماج تروریسم شده و از آن جا این خطر گسترش می یابد واکنش جدی و فیصله کنی از خود نشان دهد.این واکنش ها کمتر از اقدامات در سوریه نخواهند بود وسهل انگاری ازآن هم،اشتباه جبران ناپذیری بیش و کم نیست.

زاویه ها و هاویه های دید سالم می رسانند که هلهله های پیش منظری تبلیغاتی برای تروریزم و سر وصدای مبارزات خیالی بر ضد آن، در ابعاد مختلف ، افسانه هایی اند که از عقب با خود برنامه های دیگری راحمل می کنند. مهم است تا افغانستان وکشور های آسیای میانه این موضوع را درک کنند.

اقدامات استراتیژیک طرفدارن یک قطبی جهان بازگوینده آن اند که جنگ تباه کن هشت ساله ایران وعراق از برون سازمان یافته بود. تا هر دو کشور هم از لحاظ نیروی جسمی و هم از لحاظ اقتصاد در انتگرال های محاسباتی و محاط دامنه های تنگ ،از فروپاشی گزیری نیابند. رسانیدن عراق به حد فروپاشی، جزء برنامه هایی بود که امروز یکی پی دیگر به منصه اجرا گذاشته می شوند.اگر احساس وطنپرستانه مردم ایران نبود، که حکومت اسلامی آن کشور به جهت ابقای خود سخت از آن استفاده برد، خدا میداند که جغرافیای امروز منطقه چی وضعیتی می داشت؟

جهان عرب در حال حاضر ،بر اثر نامردی های خود شان نه تنها به منطقه شرم جهان اسلام و خطر جهانی مبدل گردیده، بلکه خودش برای خودش نیز به مار استین و دشمن خود دارد مبدل می گردد، که هم خود را نیش می زند و به صطلاح سر خود را خورده روان است تاجهان را نیز با خطرات جبران ناپذیری مواجه بسازد وهم به جهان خطر تولید می کند. جهان عرب ، به گونه ای، بستر این خطرات گردیده است که جز زایش وحشت برای برهم زنی محاسبات زیست باهمی ، حرکتی مثبت از آن متصور شده نمی تواند. چه درحالت های آرام نیز دیده ایم که این خطه ظرفیت فرهنگی به جهت سازش با انکشافات را در خود نپرورانده که می توانستند دگر گونی های مثبتی در زندگی مردمان شان را مشاهده کنند.حامیان تروریزم به خوبی می دانند که کشور های اسلامی و بویژه سرزمین های عرب هابه مثابت زمینه سازخوب نضج دادن به زایش های خشونت مورد استفاده قرار گرفته می توانند.یادمان نرود که تمام حرکت های وحشت زایی از این خطه، زیر نام اسلام، سبب بدنامی دین مقدس محمدی نیز خواهند شد که دیوار حمایتش دردست کفار بوده و منافعش در جیب اغیار دین فرو خواهد ریخت.

درس های حوادث سالهای اخیر جهان عرب تجاربی را در پیش روی ما گذاشته که دیر یازود سرنوشت مارا بدان پیوند می زند. آیا این را می خواهیم؟. اگر هر کشوری بویژه افغانستان ، آسیای میانه و یا حتی به نوعی ایران ، آن را تجربه کند، سرنوشتی بهتر از عراق ، لیبیا و سوریه ی امروز را نخواهد داشت،که می خواستند آن ها برای ما الگو بسازند.

آن چه که جهان صلح خواه و ضد جنگ از حملات ضد تروریستی فدراتیف روسیه در سوریه ، آموخت ،این است که حامیان تروریزم تنها این پدیده را در معرض نابودی قرار نداه ،بل که خود را نیز با سرسامی تباه کننده ای مواجه ساخته اند که جز اعتراف بر شکست ، گزیری دیگر ندارند و امروز می بینند که امیدهای جلوگیری ازبین رفتن نسل ها درکشور های اماج خطر، بار دیگر زنده شده اند، سمت وسویی یافته ودر صف مخالف تروریزم قرار گرفته اند.

از آن جا که تلاش ها خاتمه نیافته بناء درک چندنکته در این راستا بسیار ضروری می باشد: خط قرمزی میان تروریزم و حامیان بین المللی اش با فدراتیف روسیه وکشور های واقع در معرض خطر کشیده شده است. واکاوی ها و پژوهش ها نیز قطعه اصلی سیاست های یک جانبه جهانی حامیان تروریزم را رخ داده و آن را از حد پرده پوشی های استخباراتی برون کرده اند. واضح شده که با از بین بردن معمرالقذافی در لیبیا و صدام حسین در عراق، چشم کسی از لشکر سیاسی عرب نمی سوزد. برنامه ای که حامیان تروریزم رویدست دارند این است ،که از یک طرف عرب به برده و غلام مبدل گردیده و اسرائیل به مثابه بادار شان به طور گسترده قد علم نموده و از آن جا تشکل های داعش و خراسان ، سلفی ها و غیره به جهت صدور تروریزم ایران،افغانستان وکشور های آسیای میانه را هدف قرار داده وپای روسیه را در یک عمل انجام یافته در جنگ نا متوازنی بکشانند که اگر حرکت ودفاع می کندتوان اقتصادی نداشته باشد و اگر دفاع نکند باید مرگ تدریجی خود را چون فیلم هندی مشاهده نماید. اما مسوولین دولتی روسیه کاملا به دید دیگر این مسئله را بررسی کرده می گویند که حوادث سوریه دیگر به این خیال بافی های واهی نقطه پایان گذاشته است.

دانستن این نکته حایز اهمیت است : پیش از آن که تروریست ها در سوریه از بین بروند، تعداد زیاد شان،شاید هم به این بهانه در افغانستان جابر جا شده ودر آسیای میانه در صورت پیروزی های احتمالی،محلاتی برای شان مشخص گردیده اند.به قول آنها سوریه مرکز زایش داعش ،خراسان و سلفی ها و افغانستان بستر تجمع به جهت فعالیت های بعدی خیزش به سوی آسیای میانه می باشد.آیا افغانستان که به نحوی از جنگ سی ساله با پاشنه های فرسوده راه می رود،از سینه باز کردن به تروریزم بین المللی جز تباهی و ویرانی و از هم پاشیده گی سودی برده می تواند ؟آیا فرزندان افغانستان اجازه می دهند کشور شان با چنین سرنوشت مواجه گردد؟،در این صورت افغانستان یاباید به دریای خون مبدل گردد و یا به تجزیه ای که سرنوشت آن بد تر از اتحاد خونبار خواهد بود، بپیوندد؟ اسیای میانه هر گز چنین چیزی را آرزو ندارد و نمی خواهد که دستخوش بازی هایی گردد که جز ویرانی به ملت های شان سودی دیگر نداشته باشد.

روسیه بادهها دلیل موجهی ،همان گونه که خود بار نابودی تروریزم در جهان را برعهده گرفته، علاقمند هست که تمام کشور ها ونهاد های مبارزه علیه تروریزم را به درخواست و خواهش خود شان در هر نقطه جهان کمک ویاری برساند.مثلا سوریه و افغانستان دو کشوری اند که به تروریسم منابع آموزش و صدور آن نسبت داده می شوند وجالب این است که این سخنان دوستداران تروریسم در حالی مطرح می گردند که می خواهند نظر مردم را از سوی پاکستان بگردانند که زادگاه اصلی تروریسم در آن جا نهادینه شده است.

سوریه بر علاوه سیاست های بین المللی و دلایلی مبنی بر گسترش خطر های جهانی در قدم اول خود قربانی تروریزم بوده و افغانستان به حیث یکی از نزدیک ترین همسایه های روسیه که هم قربانی خواهد بود و هم راه ترانزیت به دیگر کشور های همسایه،از جمله آسیای میانه،برای روسیه در حد یک سان حایز اهمیت و توجه می باشند.افغانستان حتی بیشتر از سوریه.

تجربه سوریه مبنی بر خواست کمک از روسیه،درس بزرگی برای بقای آنکشور تثبیت گردید.این درس و تجربه می تواند در هر کشور دیگری که خود را با خطر تروریزم مواجه می داند مورد توجه واقع گردد.

افغانستان و آسیای میانه از جمله مناطقی اند که داعش و یا هر گروه تروریستی دیگر می تواند از آن ها به مثابت تخته های خیز ،به جهت ناآرام ساختن روسیه و هر کشور دیگر وسیعا استفاده نمایند، این کار در قدم اول در حالی صورت می گیرد که نخست افغانستان و آسیای میانه مانند سوریه در حلقوم تروریزم فرو برده شود و خاک ودود ملت به آسمان ها بلند گردد.

افغانستان بنابر موضعیت خود مورد توجه علاقه فدراتیف روسیه به خاطر جستجوی زمینه های مشترک مبارزه بر ضد تروریزم می باشد.

رسانه های افغانستان تا کنون چندین بار از وجود هزاران تبعه روسیه و کشور های آسیای میانه که در افغانستان تربیت تروریستی یافته خبر داده اند، این ها درحال حاضر، عمدتا در شمال افغانستان قرار دارند که به منظور وارد شدن به آسیای میانه وبعد پخش شدن در نقاط مختلف این کشور ها ورسیدن شان به روسیه،هدف نهایی حامیان تروریزم جهانی می باشد.این بدان معنی نخواهد بود که داعش از افغانستان و کشور های آسیای میانه به مثابه سرک های قیر ریزی شده استفاده خواهد کرد، مسلما کاری صورت خواهد بست که مانند سوریه نخست این کشور ها را در آتش سوزانده و سپس نیت به سوی روسیه خواهد کرد ، اگر فرصت بیابد.

روسیه به هیچ صورت علاقمند نیست که تروریزم را این قدر وقت بدهد که مجبوراء در داخل کشور خود با او مبارزه کند .این کار واین تجربه را افغانستان و آسیای میانه پیشتر از روسیه باید به درک خود رسانده و به این مسئله پی ببرند ،تا پیش از نابودی های قطعی در مبارزه علیه تروریزم ومنافع شان را در اتحاد با فدراتیف روسیه مطالعه کنند.تا دیر نشده ،تجارب و درس ها نیز نشان می دهند که اگر سوریه وقت تر در همکاری با روسیه می پیوست شاید،به مراتب استوار تر ازامروز ومردمش تااین حد خوار و ذلیل نمی شد.

به خاطر قانونمند ساختن مبارزه علیه ترویزم و ایجاداتحادو همگانی،راه های برون رفت را نتیحتاءچنین بر می شمارم:

چی باید کرد قضیه در این خلاصه می گردد که ،در قدم اول هماهنگی مبارزاتی علیه تروریزم میان افغانستان وکشور های آسیای میانه ایجاد گردد. افغانستان و کشورها پیمان مشترک امنیتی امضا نمایند. طبق این پیمان هر کشور در موقع ضرورت صلاحیت در خواست کمک نیرو از متعهدین خود رامی داشته باشد. دفتر سکرتریت مسول اطلاعاتی میان کشور های امضا کننده پیمان تاسیس گردیده و بر مبنای ان امور کشورها در این عرصه ها به خوبی هماهنگ شده می تواند.

بر بنیاد این پیمان یک نیروی مشترک افغان و اسیای میانه تحت یک قومانده قوی ایجاد گردد که صلاحیت عام وتام عملیات علیه تروریزم در هر نقطه افغانستان و اسیای میانه را داشته باشد.

بعد از امضای پیمان چند کشوری یک پیمان امنیتی با فدراتیف روسیه امضا گردد وجای برای هر کشور دیگری که خود را اماج خطر تروریزم می داند خالی گذاشته شود.این پیمان نه تنها که عملا کشور های امضا کننده را بر تروریزم فایق خواهد آورد بلکه از لحاظ روانی مورال تروریزم را در منطفه نیز خنثی می کند و جرات حامیانش را در دور تر ها از بین می برد.این مسئله می تواند در میان کشور های عضو شانگهای نیز قابل مطالعه و تصمیم گیری باشد.

ختم

19 Апр, 2016, 310

فاروق فردا خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در…

فاروق فردا خواست های حامیان تروریزم ومبارزه علیه آن در…
19 Март, 2016, 302

مراسم

مراسم جشن چهارشنبه سوریچهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های آریائی…
04 Март, 2016, 294

ملاقات با محترم عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان افغانستان و…

ملاقات با محترم عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان افغانستان و…
01 Март, 2016, 315

غلام محمد جلال از کنفرانس کابل –مسکو استقبال کرد

غلام محمد جلال از کنفرانس کابل –مسکو استقبال کرد خبرنگار…
24 Фев, 2016, 321

محموله سلاح های روسیه به شورای امنیت افغانستان تسلیم داده شد

محموله سلاح های روسیه به شورای امنیت افغانستان تسلیم داده…
16 Фев, 2016, 316

گورستان گمنام

گورستان گمنام، آرامگاه پناهجویان غرق شدۀ افغان صد ها پناه…
08 Фев, 2016, 296

افغانستان امروز :نه جنگگ نه صلح

افغانستان امروز :نه جنگگ نه صلح از این ملاقات چه میتوان و…
08 Фев, 2016, 328

دقتبینظیر

دقتبینظیر بیشترین کارشناسان رسانه یی در افغانستان در مورد…
21 Янв, 2016, 324

پارلمان تاجکستان لایحۀ جلوگیری از انتخاب نام های عربی برای…

پارلمان تاجکستان لایحۀ جلوگیری از انتخاب نام های عربی برای…
21 Янв, 2016, 323

تلاش اروپا برای بستن مرزهای ورودی پناهجویان از طریق یونان و…

تلاش اروپا برای بستن مرزهای ورودی پناهجویان از طریق یونان و…
afghan-saffran
16 06, 2015, 555

زعفران افغانستان برنده جایزه جهانی شد

زعفران افغانستان برنده جایزه جهانی شد رای سومین ‌بار زعفران…
Ramadan-Mubarak
13 06, 2015, 587

عبدالله کندهارى: پنجشنبۀ آيندۀ روز اول رمضان خواهد بود

عبدالله کندهارى: پنجشنبۀ آيندۀ روز اول رمضان خواهد بود…
rus-cha
09 05, 2015, 583

چین و روسیه: رقبای سابق، رفقای جدید

چین و روسیه: رقبای سابق، رفقای جدید شی جین‌پینگ،…
saf-rus
30 Апр, 2015, 606

سفير روسيه: همکاری تسلیحاتی بین افغانستان و روسیه متوقف…

سفير روسيه: همکاری تسلیحاتی بین افغانستان و روسیه متوقف…
atmar
21 Апр, 2015, 562

د افغانستان د امنیت د شورا مشاورمحمد حنیف اتمرپه مسکو کې یو…

د افغانستان د امنیت د شورا مشاورمحمد حنیف اتمرپه مسکو کې یو…
wedding
09 Апр, 2015, 612

چند و چون قانون برگزاری مراسم عروسی‌

چند و چون قانون برگزاری مراسم عروسی‌ اخیراً مجلس سنا قانون…
turkman-afgh
30 Март, 2015, 615

درخواستکمک ترکمنستان از امریکا برای تأمین امنیت مرزهایش با…

درخواستکمک ترکمنستان از امریکا برای تأمین امنیت مرزهایش با…
puten-15
30 Март, 2015, 639

پوتین: اعراب مشکل را مسالمت‌آمیز حل کنند

پوتین: اعراب مشکل را مسالمت‌آمیز حل کنند رییس‌جمهور روسیه…
farkhonda-2
30 Март, 2015, 562

غمشریکی، یادونهاو قدردانی

غمشریکی، یادونهاو قدردانی د تیرې پنجشنبې په ورځ (د مارچ د…
farkhonda-1
30 Март, 2015, 570

کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز…

کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز…
نوروز لوگو
23 Март, 2015, 526

نوروز آئین آریایی

نوروز آئین آریایی نوروز جشنی است مردمی و با هیچ کیش و آئینی…
kraz-k-r
12 Март, 2015, 643

حامد کرزی :اگر با روسیه جنگ نمی کردیم وضعیت بهتر میداشتیم

حامد کرزی :اگر با روسیه جنگ نمی کردیم وضعیت بهتر میداشتیم…
s-r-A
12 Март, 2015, 616

ضمیرکابلوف:روسي پانګوال غواړي افغانستان کې پانګونه وکړي

ضمیرکابلوف:روسي پانګوال غواړي افغانستان کې پانګونه وکړي د…
DSC 0138
05 Март, 2015, 635

افغانستان و روسیه در سیاست جدید بعد از خروج قوای امریکا از…

افغانستان و روسیه در سیاست جدید بعد از خروج قوای امریکا از…
00010101
24 Фев, 2015, 656

گل گذاری شهـردار مسکو در پـای آبـده سربـازان گمنام

گل گذاری شهـردار مسکو در پـای آبـده سربـازان گمنام از 23…
sayaf
17 Фев, 2015, 552

داعش علیه طالبان، مجاهدین علیه هردو

داعش علیه طالبان، مجاهدین علیه هردو عبدرب الرسول سیاف؛ از…
17361 380
17 Фев, 2015, 530

سیاست‌های تحریمی و جنگ‌طلبانه امریکا در عراق داعش را به…

چامسکی اندیشمند و فلیسوف نامدار امریکایی: سیاست‌های تحریمی…
kirkit
17 Янв, 2015, 575

تیم کریکت افغانستان ایرلند را شکست داد

تیم کریکت افغانستان ایرلند را شکست داد تیم کرکت افغانستان…
habib-ghamkhor
14 Янв, 2015, 640

افغانستان ته دناببره کډوالو راتگ تصادفی نه بلکې ديوچاپروژه…

افغانستان ته دناببره کډوالو راتگ تصادفی نه بلکې ديوچاپروژه…
B6FdpEvIEAEXoAA
03 Янв, 2015, 603

دنوی عيسوی کال درارسېدوله امله دمباره کی پيغام

دنوی عيسوی کال درارسېدوله امله دمباره کی پيغام سويډن –…
qalen
22 Дек, 2014, 616

یونیم میلیون افغانان د غالیو پر صنعت بوخت دي

یونیم میلیون افغانان د غالیو پر صنعت بوخت دي په افغانستان…
puten11
22 Дек, 2014, 641

روسیه : ۲۳۰ د څارګرو ادارو جاسوسان پیژندل شوي دي

روسیه : ۲۳۰ د څارګرو ادارو جاسوسان پیژندل شوي دي د روسیې…
puten22
06 Дек, 2014, 607

ولادیمیر پوتین: غرب در ضعیف ساختن روسیه شکست خورد

ولادیمیر پوتین: غرب در ضعیف ساختن روسیه شکست خورد ولادیمیر…
karzai
17 Нояб, 2014, 691

حامد کرزی: در پی ایجاد اپوزیسیون نیستم!

حامد کرزی: در پی ایجاد اپوزیسیون نیستم! حامد کرزی رییس…
puten11
17 Нояб, 2014, 642

جهان در معرض یک دوگانگی بنیادین

جهان در معرض یک دوگانگی بنیادین پوتین نشان داد که هم می…
9 - 1
12 Нояб, 2014, 718

چیرته چې اوسې په خوی به د هغو وسې

چیرته چې اوسې په خوی به د هغو وسې دا متل نورو د زرګونو…
10m-m0
06 Нояб, 2014, 877

از عاشورای حسینی درمسکو تجلیل به عمل آمد

از عاشورای حسینی درمسکو تجلیل به عمل آمد بروز دو شنبه سوم…
moharam-mci
03 Нояб, 2014, 650

عاشورا از دیدگاه مولانای بلخ

عاشورا از دیدگاه مولانای بلخ تلخیص ونوشته عمر ننګیار آنچه…
ghani-8
02 Нояб, 2014, 653

ولسمشر غني: د سولې ټينګښت اسانه نه خو اجباري دى

ولسمشر غني: د سولې ټينګښت اسانه نه خو اجباري دى افغان…
Mob
28 Окт, 2014, 689

تیلفون موبایل ویژه برای مسلمانان روسیه

تیلفون موبایل ویژه برای مسلمانان روسیه در روسیه یک تیلفون…
puten11
28 Окт, 2014, 555

محبوبیت ولادیمیر پوتین روز افزون است

محبوبیت ولادیمیر پوتین روز افزون است رسانه های غربی از…
puten22
28 Окт, 2014, 599

هشدار شدید ولادیمیر پوتین به امریکا

هشدار شدید ولادیمیر پوتین به امریکا ترجمه شیرین مرادی منبع:…
140707 B 9
26 Окт, 2014, 588

د ولايتي شوراګانو پايلې اعلان شوې

د ولايتي شوراګانو پايلې اعلان شوې د ټاکنو خپلواک کمېسيون له…
07 Окт, 2014, 873

په فینلنډ کی پوهانو د خوب اړینه موده د انسان لپاره ثابته کړه

په فینلنډ کی پوهانو د خوب اړینه موده د انسان لپاره ثابته…
D-ghani
30 Сен, 2014, 535

اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم

اشرف غنى: ما موضوع صلح پايدار را جدى ميگيريم رئيس جمهور…
ghani-ahmadzai
21 Сен, 2014, 732

ډاکټر اشرف غني احمدزى د افغانستان ولسمشر شو

ډاکټر اشرف غني احمدزى د افغانستان ولسمشر شو د ټاکنو خپلواک…
deuran
14 Сен, 2014, 606

هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف شد

هیئت حقیقت‌ یاب براى بررسى حفريات اخير در خط دیورند توظیف…
rusia-doshnba
12 Сен, 2014, 610

روسیه در دوشنبه رهبری سازمان همکاری شانگهای را بر دوش گرفت

روسیه در دوشنبه رهبری سازمان همکاری شانگهای را بر دوش گرفت…
masuad
12 Сен, 2014, 1044

بزرگداشت از سیزدهمین سالروز قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود…

بزرگداشت از سیزدهمین سالروز قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود…
11september
11 Сен, 2014, 570

حادثه یازده سپتامبر، آمریکا را به خواسته هایش رساند

حادثه 11 سپتامبر، آمریکا را به خواسته هایش رساند سیزده سال…
paghman gang
08 Сен, 2014, 580

متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان به اعدام محکوم شدند

متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان به اعدام محکوم شدند این…
nato
05 Сен, 2014, 600

بیانیه مشترک سران ناتو در مورد افغانستان

بیانیه مشترک سران ناتو در مورد افغانستان نشست سران ناتو…
9RIAN 02487229.HR
04 Сен, 2014, 566

طرح پوتین شانس اوکراین برای صلح

طرح پوتین شانس اوکراین برای صلح جنگ در اوکراین ممکن است…
kabul rape
02 Сен, 2014, 632

کابل پولیسو د پغمان ډله ییز تېري ۶ تورن نیولي

کابل پولیسو د پغمان ډله ییز تېري ۶ تورن نیولي د افغانستان د…
mas-ainak
02 Сен, 2014, 612

کارپوهان د عينک مسو په استخراج کې له چاپيريالي خطرونو…

کارپوهان د عينک مسو په استخراج کې له چاپيريالي خطرونو…
7444 0
31 Авг, 2014, 604

د ناټو سرمشريزې ته به د اوسني حکومت يو چارواکى معرفي شي

د ناټو سرمشريزې ته به د اوسني حکومت يو چارواکى معرفي شي د…
hasan-h
29 Авг, 2014, 702

روسیی ته دیوه منلي افغان سیاحتی او کلتوری سفر

روسیی ته دیوه منلي افغان سیاحتی او کلتوری سفر محمد حسن…
krema
28 Авг, 2014, 589

تحولات در کریمیه: اولین نتائیج و پلان ها برای اینده

تحولات در کریمیه: اولین نتائیج و پلان ها برای اینده جمهوری…
Gulam33
27 Авг, 2014, 518

روسيه با چندين جبهه مقابل است

روسيه با چندين جبهه مقابل است گفتگو با محترم غلام محمد جلال…
afghan-pakis
24 Авг, 2014, 516

افغانستان: اتهام تلاش بخاطر انجام حملات انتحاری و انفجار در…

افغانستان: اتهام تلاش بخاطر انجام حملات انتحاری و انفجار در…
28-asad
18 Авг, 2014, 725

گرامی باد نود وپنجمين سالگرد استرداد آزادی افغانستان

گرامی باد نود وپنجمين سالگرد استرداد آزادی افغانستان مردمان…
140813 hasan 1
13 Авг, 2014, 528

د ملي يووالي کمېسيون لومړۍ ناسته ترسره شوه

د ملي يووالي کمېسيون لومړۍ ناسته ترسره شوه کابل-٢٢ زمرى ٩٣:…
karzai
13 Авг, 2014, 586

کرزى: نوى ولسمشر به په دوو-درو اوونيو کې ولرو

رزى: نوى ولسمشر به په دوو-درو اوونيو کې ولرو د افغانستان…
islam bank
13 Авг, 2014, 624

قانون بانکداری اسلامی در افغانستان نافذ می شود

قانون بانکداری اسلامی در افغانستان نافذ می شود بانک مرکزی…
Ghulam-M11
11 Авг, 2014, 545

تامين کننده مالی تروريست کی ها هستند

تامين کننده مالی تروريست کی ها هستند تروریست و تامین کننده…
erdogan
11 Авг, 2014, 581

رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر وټاکل شو

رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر وټاکل شو د ترکیې په…
afghan ardu
10 Авг, 2014, 678

نیروهای امنیتی حرکات مداخله گرانه پاکستان را سرکوب کنند

نیروهای امنیتی حرکات مداخله گرانه پاکستان را سرکوب کنند…
thewhitehouse
09 Авг, 2014, 578

سپينې ماڼۍ د ګډ حکومت جوړېدو هرکلى وکړ

سپينې ماڼۍ د ګډ حکومت جوړېدو هرکلى وکړ سپينې ماڼۍ د…
kerry ghani abdullah
09 Авг, 2014, 502

متن کامل اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان

متن کامل اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان شکی…
kerry abdullah ashraf
09 Авг, 2014, 513

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه مشترک امضا…

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه مشترک امضا…
noor ata
07 Авг, 2014, 623

والی بلخ، صلاحیت های اجراییوی خود را به معاونش تفویض کرد

والی بلخ، صلاحیت های اجراییوی خود را به معاونش تفویض کرد…
putin supermarket
06 Авг, 2014, 597

پوتین د ځوابي بندیزونو امر کړی

پوتین د ځوابي بندیزونو امر کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر…
Fazl Hadi Muslimyar
19 07, 2014, 575

رييس جمهور، مسلمیار را به سناتورى انتصاب کرد

رييس جمهور، مسلمیار را به سناتورى انتصاب کرد براساس حکم…
201404180205331
18 07, 2014, 594

بوئینگ 777 مالیزیا در اوکراین سقوط کرد

بوئینگ 777 مالیزیا در اوکراین سقوط کرد آژانس خبری اینترفاکس…
metro avar
15 07, 2014, 586

بر اثر وقوع حادثه در متروی مسکو 21 نفر کشته شدند

بر اثر وقوع حادثه در متروی مسکو 21 نفر کشته شدند سخنگوی…
bejenzi
08 07, 2014, 555

د اوکراین په جنوب ختیځ کې حالات

د اوکراین په جنوب ختیځ کېحالات نن بیا هم مونږ د افغانانو د…
мчс
08 07, 2014, 528

له روسیې نه افغانستان ته د بشري مرستو یوه بله جوپه

له روسیې نه افغانستان ته د بشري مرستو یوه بله جوپه روسیه له…
Untitled-1
07 07, 2014, 649

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام…

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام…
140703184458 abdullah 464x261 bbc nocredit
04 07, 2014, 535

جان مک کین د ولسمشرۍ له نوماندانو سره کتلي

جان مک کین د ولسمشرۍ له نوماندانو سره کتلي د امریکايي…
GulamvMDM
02 07, 2014, 569

نن بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر ښاغلی غلام محـمد «…

نن بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر ښاغلی غلام محـمد «…
andre
27 06, 2014, 593

په افغانستان کې بې ثباتي هېواد تجزيه کوي

په افغانستان کې بې ثباتي هېواد تجزيه کوي په افغانستان کې بې…
24 06, 2014, 665

راځی چه یو بل ته سره لاس ورکړو

دا دی بیا هم د افغانانو د سراسری ټولنی مشر غلام محـمد «…
QANONI
19 06, 2014, 629

قانونی : بحران به سلامت دموکراسی و نظام نو پا آسیب می رساند

قانونی : بحران به سلامت دموکراسی و نظام نو پا آسیب می رساند…
16 06, 2014, 853

روسیه گاز اوکراین را قطع کرد

روسیه گاز اوکراین را قطع کرد «وال‌استریت ژورنال» روسیه طبق…
11 06, 2014, 789

رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص روسیه برای افغانستان دیدار…

رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص روسیه برای افغانستان دیدار…
04 06, 2014, 762

سیسی رییس‌جمهور مصر شد

سیسی رسما رییس‌جمهور مصر شد رییس کمیته انتخابات مصر دقایقی…
01 06, 2014, 730

ریاست روسیه در شورای امنیت م م

روسیه ریاست شورای امنیت ملل متحد را به عهده میگرد ویتالی…
01 06, 2014, 801

چین مواضع جاپان و امریکا علیه آن کشور را محکوم کرد

چین مواضع جاپان و امریکا علیه آن کشور را محکوم کرد دولت چین…
29 05, 2014, 737

روسیه، بلاروس و قزاقستان 'اتحادیه اقتصادی' تشکیل دادند

روسیه، بلاروس و قزاقستان 'اتحادیه اقتصادی' تشکیل دادند روز…
29 05, 2014, 664

سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه کشوراحضارشد

سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه کشوراحضارشد ارشاد احمدی…
karzai wa poten
28 05, 2014, 543

افغان ولسمشر: د افغانستان او روسیې مشترکې ګټې ایجابوي چه…

افغان ولسمشر: د افغانستان او روسیې مشترکې ګټې ایجابوي چه…
03 05, 2014, 626

د افغانستان په ختيځوسيمو دپاکستاني پوځيانو راکټي بريدونه د…

د۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د وری د میاشتی۲۵ مه نیټه د…
03 05, 2014, 977

محترمو او درنو هیوادوالو !

د۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د وری د میاشتی۲۵ مه نیټه د روسیه…
03 05, 2014, 628

په لومړيو پايلو کې عبدالله ګټونکی دی

ټول ټال تر دی دمه ۵۶۰۸۴۲رایی شمیرل شوی دی. ددی کميسيون مشر…
03 05, 2014, 576

نماینده اتحادیه اروپا: زنان باید در انتخابات حضور فعال تر…

نماینده خاص اتحادیه اروپا درامور افغانستان گفته است که حضور…
03 05, 2014, 717

د فلسطین دولت د جینیوا د تړون غړيتوب ترلاسه کړ

د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چه، د فلسطین ادارې د…
03 05, 2014, 543

در ایران دو کودک زنده به گور شدند

يک مرد ایرانی دو فرزند پسر یکساله خود را زنده به گور کرد.…
02 05, 2014, 702

د افغانستان په ختيځوسيمو دپاکستاني پوځيانو راکټي بريدونه د…

د افغانستان دختيځ په ځينو سيمو د پاکستاني پوځيانو راکټي…
02 05, 2014, 709

د افغانستان له نوي حکومت سره ښې اړيکې غواړو

پاکستان به له نوی افغان حکومت سره د ښو چارو لپاره ښې اړيکې…
02 05, 2014, 709

په تیره اونی کی د افغانانو د سراسری ټولنی مشر غلام محـمد…

ـــ ښاغلی غلام ، په اوکراین کی ، افغانستان کی ،په سوریی او…
02 05, 2014, 670

د شنبې په ورځ به د ټاکنو يوڅه پايلې اعلان شی

د ټاکنو خپلواک کمیسيون د مهالوېش له مخې، د ولسمشرۍ او…
02 05, 2014, 579

د ميخاييل ګورباچوف د محاکمې غوښتنه شوې ده

د روسيې پارلمان پنځه تنه وکيلانو، د روسيې سترې محکمې ته د…

اخبارجامعه سراسری افغانها

12 Февраль, 2016, 296

سلام بر کتاب سلام پر کتاب

روز شمبه مورخ یازدهم فبروری به ابتکار شعبه فرهنگی مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم روسیه محفل (سلام بر کتاب) دایر گردید. در این محفل محترم نجیب الله شینواری آتشه فرهنگی سفارت…
29 Янв, 2016, 270

غلام محمد جلال :در هر نقطه روسیه به خدمت هموطنان خود می…

غلام محمد جلال :در هر نقطه روسیه به خدمت هموطنان خود می…
21 Янв, 2016, 297

اهمیت کورس های زبان برای پناه جویان

اهمیت کورس های زبان برای پناه جویان آموزش زبان برای مهاجرین…
21 Янв, 2016, 310

ارسالی بورد مطبوعاتی مرکزکاری افغانها،شهر مسکو

ارسالی بورد مطبوعاتی مرکزکاری افغانها،شهر مسکو…
23 Сен, 2015, 429

پیام تبریکی محترم غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه…

پیام تبریکی محترم غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه…
07 Сен, 2015, 414

د روسيي پیاوړې شاعرې لودمیلا ابدییوا، د افغانانو دکاري…

د روسيي پیاوړې شاعرې لودمیلا ابدییوا، د افغانانو دکاري مرکز…
07 Сен, 2015, 454

ارسالی انجمن زنان در مرکز کاری افغانها

ارسالی انجمن زنان در مرکز کاری افغانها از شا ګردان ٔ ممتاز…
zanan021
08 07, 2015, 491

یوه د فیضه او برکته ډکه ورځ

یوه د فیضه او برکته ډکه ورځ نن د روژې د مبارکې میا شتې…
s-1
01 07, 2015, 819

جلسه دوم گفتمان افغانی دایر گردید

جلسه دوم گفتمان افغانی دایر گردید بر بنیاد نکات نظر نماینده…
parlaman
24 06, 2015, 464

مرکز کاری افغانها حمله بر خانه ملت را محکوم می کند

مرکز کاری افغانها حمله بر خانه ملت را محکوم می کند پارلمان…
s-01
17 06, 2015, 518

بحران افغانستان و تبادل نظر روشنفکران افغان در مسکو

بحران افغانستان و تبادل نظر روشنفکران افغان در مسکو بورد…
01
12 06, 2015, 850

مرکز کاری جامعه سراسری (دیاسپور افغانها) و کانگرس بین…

مرکز کاری جامعه سراسری (دیاسپور افغانها) و کانگرس بین…
m-t-01
24 05, 2015, 563

ملاقات معین وزارت تجارت ج. ا. ا. با تاجران مرکز تجارتی…

ملاقات معین وزارت تجارت ج. ا. ا. با تاجران مرکز تجارتی…
139111091731
15 05, 2015, 531

پیروزی در اتفاق است نه در افتراق

پیروزی در اتفاق است نه در افتراق افغانها، در ازمنه های…
9-1
29 Апр, 2015, 809

افغانها روز پیروزی بر فاشیزم را در مسکو گرامی داشتند

افغانها روز پیروزی بر فاشیزم را در مسکو گرامی داشتند…
cevactopol
21 Апр, 2015, 577

مرکز تجارتی سیواستو پول،نام آشنای تجارتی در سراسر روسیه و…

مرکز تجارتی سیواستو پول،نام آشنای تجارتی در سراسر روسیه و…
11155110
15 Апр, 2015, 554

ویساک جشن عنعنوی و سنتی اهل هنود مبارک باد

پیام شادباش غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه سراسری…
farkhunda-3
10 Апр, 2015, 538

اعلامیۀ افغانهای مقیم فدراسیون روسیه مبنی بر تقبیح جنایتیکه…

اعلامیۀ افغانهای مقیم فدراسیون روسیه مبنی بر تقبیح جنایتیکه…
1394-1
23 Март, 2015, 1561

مسکو،از نوروز استقبال کرد

مسکو،از نوروز استقبال کرد گزارشگر :ف.ف.تورشالی کمپلکس…
L-0615
07 Март, 2015, 559

افغانها عضو یک خانواده اند که افغانستان نام دارد

افغانها عضو یک خانواده اند که افغانستان نام دارد انسانها…
5he-1
27 Фев, 2015, 774

چو ایستاده یی دست افتاد گیر کمیسیونی به جهت جمع آوری کمک به…

چو ایستاده یی دست افتاد گیر کمیسیونی به جهت جمع آوری کمک به…
23-1
20 Фев, 2015, 627

گرامیداشت از بيست و سه فبروری

گرامیداشت از بيست و سه فبروری ساحل: بیست وسه فبروری در…
cevactopol
30 Янв, 2015, 606

مرکز تجارتی سیواستو پول و بحران پولی در روسیه

مرکز تجارتی سیواستو پول و بحران پولی در روسیه مرکز کاری…
puten22
19 Янв, 2015, 627

اعلامیه مرکز کاری جامعه سراسری افغانها و کانگرس بین المللی…

اعلامیه مرکز کاری جامعه سراسری افغانها و کانگرس بین المللی…
1-17-01-15
17 Янв, 2015, 567

فراهم شدن سهولت ها برای مهاجرین کاری در فدراتیف روسیه

فراهم شدن سهولت ها برای مهاجرین کاری در فدراتیف روسیه ساحل/…
1
05 Янв, 2015, 702

گرامیداشت میلاد حضرت محمد ص، در مرکز تجارتی افغانها

گرامیداشت میلاد حضرت محمد ص، در مرکز تجارتی افغانها روز…
01
26 Дек, 2014, 796

گرامیداشت از سال 2015 ومحفل گزارشدهی مرکز کاری افغانها در…

گرامیداشت از سال 2015 ومحفل گزارشدهی مرکز کاری افغانها در…
02
26 Дек, 2014, 878

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف گزارشی از جمعبندی…
jaw-1
11 Дек, 2014, 591

ملاقات در مرکز کاری افغانها

ملاقات در مرکز کاری افغانها بورد مطبوعاتی: روز چهار شنبه…
Gulam22
08 Дек, 2014, 578

د افغانانو د سراسري ټولنې دکاري مرکز رییس ښاغلی غلام محمد…

د افغانانو د سراسري ټولنې دکاري مرکز رییس ښاغلی غلام محمد…
rudn-1
29 Нояб, 2014, 819

کنفرانس علمی در مورد افغانستان و آسیای مرکزی در پوهنتون…

کنفرانس علمی در مورد افغانستان و آسیای مرکزی در پوهنتون…
wase-kar
28 Нояб, 2014, 947

حادثۀ دلخراش ترافیکی در مسکو ، جان یک افغان را گرفت

حادثۀ دلخراش ترافیکی در مسکو ، جان یک افغان را گرفت بورد…
images
24 Нояб, 2014, 855

پکتیکا د غمیزي له امله د افغانانو د کار ي مرکز او دمهاجرینو…

پکتیکا د غمیزي له امله د افغانانو د کار ي مرکز او دمهاجرینو…
m-gh-1
22 Нояб, 2014, 591

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف

مرکز کاری افغانها در راه توسعه و انکشاف پایان سال تنها ختم…
dtp
20 Нояб, 2014, 661

تلاش مرکز کاری افغان ها برای تخفیف مجازات یک افغان متهم

تلاش مرکز کاری افغان ها برای تخفیف مجازات یک افغان متهم…
18-11
18 Нояб, 2014, 561

18 نوامبر روز بین المللی تحمل

18 نوامبر روز بین المللی تحمل شرکت نماینده مرکز کاری…
zanan-r-1
17 Нояб, 2014, 751

آغاز دور دوم کورس آموزش لسان روسی

آغاز دور دوم کورس آموزش لسان روسی بروز شنبه پانزدهم ماه…
curs-2
12 Нояб, 2014, 541

افتتاح دور هفتم کورس های اموزشی زبان روسی

افتتاح دور هفتم کورس های اموزشی زبان روسی بورد مطبوعاتی:…
nanak-2
11 Нояб, 2014, 825

دګورو بابا نانک دزوکړې د کلیزې په جشن کې د افغانانو دکاري…

نه هندو نه مسلمان ، بلکه یو انسان دګورو بابا نانک دزوکړې د…
nanak-1
11 Нояб, 2014, 635

گرامیداشت از سالروز تولد گورو بابا نانک

گرامیداشت از سالروز تولد گورو بابا نانک هندو باورهاو سیکهـ…
02
10 Нояб, 2014, 1783

«همدلی» نخستین اثر ترجمه اشعار فارسی به روسی و بر عکس آن

«همدلی» نخستین اثری ترجمه اشعار فارسی به روسی و بر عکس آن…
DSC 0505
18 Окт, 2014, 1525

گرامیداشت از استاد لطیف ناظمی در مرکز کاری افغانها در مسکو

گرامیداشت از استاد لطیف ناظمی در مرکز کاری افغانها در مسکو…
01
05 Сен, 2014, 686

تدویر کنفرانس بین المللی به منظورپژوهش های سیاسی جنگ های…

تدویر کنفرانس بین المللی به منظورپژوهش های سیاسی جنگ های…
ghulam-fms
18 Авг, 2014, 672

حاضر هستيم تا تجارب خود را با ديگران شريک سازيم

حاضر هستيم تا تجارب خود را با ديگران شريک سازيم بتاریخ ۱۵…
breks
21 07, 2014, 811

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس سره مرکه

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس سره مرکه د ساحل خبریال د…
masjed 4
14 07, 2014, 2509

د روژی مبارکه میاشت

د روژی مبارکه میاشت د روژی په مبارکی میاشت کې د « ساحل ‎»…
k-rusian
10 07, 2014, 792

بیاید لسان روسی بیاموزیم

بیاید لسان روسی بیاموزیم آیا این دلیل خوبتر برای یادگیری…
badakhshan
20 06, 2014, 650

دافغانانو دسراسری ټولنی د کاری مرکز مشرتابه په بدخشان کی غم…

دافغانانو دسراسری ټولنی د کاری مرکز مشرتابه په بدخشان کی غم…
28 05, 2014, 805

دوستان شکاک و انتقاد پسند و مجرین محترم سایت « فارسی . رو »…

دوستان شکاک و انتقاد پسند و مجرین محترم سایت « فارسی . رو »…
19 05, 2014, 1266

د افغانانو سراسری ټولنه د مسکو په ټولنیز او سیاسی ژوند کی…

د افغانانو سراسری ټولنه د مسکو په ټولنیز او سیاسی ژوند کی…
10 05, 2014, 730

په کاری مرکز کی د مای د میاشتی « نهمه نیټه »

د ۱۳۹۳ لیږدیز – لمریز کال د غویی د میاشتی ۱۸ نیټه د…
ghulam m 1
13 Апр, 2014, 603

په مسکو کې ، د نورو ټولنو تر څنګ زمونږ ټولنه د دی هیواد د…

په مسکو کې ، د نورو ټولنو تر څنګ زمونږ ټولنه د دی هیواد د…
Ghulam M 2
30 Март, 2014, 590

د مسکو اصیل اوسیدونکی ، څنګه وی ؟

د مسکو اصیل اوسیدونکی ، څنګه وی ؟ د امریکا او د اروپایی…

دافغانستان اونړی خـبرونـه

08 07, 2015,

ولادیمیر پوتین غواړي نېویارک ته لاړ شي

ولادیمیر پوتین غواړي نېویارک ته لاړ شي د روسیې یو شمېر رسنیو ته څرګنده شوې، چې احتمال شته، د روسیې فدراسیون…

مرکی

k-p-1
03 Дек, 2014, 790

بازدید افسران عالی رتبه وزارت امور داخله از مرکزکاری…

بازدید افسران عالی رتبه وزارت امور داخله از مرکزکاری…
454545
18 Окт, 2014, 945

غلام محمد جلال رییس مرکزکاری افغانها با استاد لطیف ناظمی…

غلام محمد جلال رییس مرکزکاری افغانها با استاد لطیف ناظمی…
jawanan-s-f
14 Окт, 2014, 802

آینده درخشان یک ورزشکار در حمایت مسولین

آینده درخشان یک ورزشکار در حمایت مسولین استعداد و علاقه در…
farid-partaw
28 Авг, 2014, 929

دشواری‌های مهاجرت

دشواری‌های مهاجرت مهاجرت برای هرکسی و از هر کشوری،توام با…
sawad khan
03 07, 2014, 859

دستی که پیامبر آن را بوسید

دستی که پیامبر آن را بوسید روزی سعد انصاری به استقبال آن…
karim tokhi
26 06, 2014, 973

مرکز تجارتی سیواستوپول خانه افغانها در مسکو

مرکز تجارتی سیواستوپول خانه افغانها در مسکو در دشواری های…
farid
21 06, 2014, 722

فرید احمد جلیلی یکتن از کارگران مرکز تجارتی سیواستوپول

فرید احمد جلیلی یکتن از کارگران مرکز تجارتی سیواستوپول فرید…
9RIAN 02487229.HR
30 05, 2014, 1164

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس غلام محـمد « جلال » سره…

د افغانانو د سراسری ټولنی د ریس او د نړیوالو چارو د کارپوه…

انجمن زنان

16 Янв, 2017, 157

Парламент одобрил в первом чтении изменения в Конституцию…

Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в…
a-8-3-15
08 Март, 2015, 1016

گرامیداشت از هشتم مارچ از سوی انجمن زنان افغان،در مرکز کاری…

گرامیداشت از هشتم مارچ از سوی انجمن زنان افغان،در مرکز کاری…
za-2014-8
28 Дек, 2014, 977

یوه دعاطفواو خاطرو ډکه ورځ

یوه دعاطفواو خاطرو ډکه ورځ د هیواد نه بهر ګډوال دخپلو ملي…
z-401
15 Дек, 2014, 857

غلام محمد جلال :دیدار از کانون گرم آموزش مرکز کاری افغانها…

غلام محمد جلال :دیدار از کانون گرم آموزش مرکز کاری افغانها…
zanan-11-11-14
12 Нояб, 2014, 832

آغاز نشست های فامیلی

آغاز نشست های فامیلی به همگان هویدا است، که مهاجرت ها و…
10m-z1
05 Нояб, 2014, 865

تجلیل از عاشورا حسینی در انجمن زنان مرکز کاری جامعه سراسری…

تجلیل از عاشورا حسینی در انجمن زنان مرکز کاری جامعه سراسری…
z-eid-1
06 Окт, 2014, 1997

د افغانانو د سراسری ټولنی د کاری مرکز دښځو انجمن لوی اختر و…

د افغانانو د سراسری ټولنی د کاری مرکز دښځو انجمن لوی اختر و…
zanan-15-09-14
16 Сен, 2014, 1036

په فدراتیفی روسي کې دنوي تعلیمي کال د پيل کیدو په ویاړ غونده

په فدراتیفی روسي کې دنوي تعلیمي کال د پيل کیدو په ویاړ…

حقوق او قوانین

zubra
14 Окт, 2014, 783

در کشور میزبان باید مطابق قوانین آن زیست

در کشور میزبان باید مطابق قوانین آن زیست مهاجرین افغان با…
majer
21 06, 2014, 868

از روز جهانی پناهنده در مسکو تجلیل بعمل آمد

از روز جهانی پناهنده در مسکو تجلیل به عمل آمد بروز جمعه 20…
russian flag
21 06, 2014, 703

آگاهی حقوقی

آگاهی حقوقی قانون فدراتیف روسیه در ارتباط اتباع خارجی و…
Изображение по умолчанию
01 06, 2014, 914

ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزا

ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزا ماده ۲۹۱ بند ۳ قانون جزافدراسیون…
Изображение по умолчанию
21 Апр, 2014, 913

ماده فدراسیون روسیه ۲۶ درارتباط اتباع خارجی که تخطی اداری…

قانون فدراتیف روسیه در مورد تخطی های اداری آنعده اتباع…

علم و تکنالوجی

12 10, 2014, 1080

د پاریس په ښار کی د ۶۰۰۰۰۰۰ ډالرو په ارزښت د سرو زرو Lamborghini Avenador موټر

په نړی کی هیڅ څوک د بی ساری قیمتی موټرو د اخستلو وړتیا دعربی شیخانو او مستو هلکانو په پرتله نه لری .په تیر کال کی داروپایی هیوادونو په پلازمینو کی ډیر ښکلی موټرونه چه په قیمتی…
moon
02 Авг, 2014, 926

د زمری میاشت د بدر میاشت ده

د زمری میاشت د بدر میاشت ده د روان ۲۰۱۴ زیږدیز کال د اګست…

کلوپ تفاهم

nazimi
16 09, 2014, 1585

نشست کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد ناظمی

نشست کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد ناظمی عصر روز جمعه مورخ ۲۰۱۴- ۰۹ - ۱۲ کمیسیون تدارک برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی و فرهنگی استاد لطیف…
ali-ghorbandi
01 Сен, 2014, 1171

شماره چهارم نشریه تفاهم

نشريه کلوپ تفاهم ووحدت ملی افغانها (ناشرافکار ملی ومترقی)…
omer nangyar
12 07, 2014, 1124

دوه رکاته د شکرانې لمونځ

دوه رکاته د شکرانې لمونځ دفتر کې د تفاهم جریدې ته د یو مطلب…
25 05, 2014, 1379

نشست اگاهان امور سیاسی وعده ای از روشنفکران افغان

نشست اگاهان امور سیاسی وعده ای از روشنفکران افغان چندی قبل…

green laser laser pointer pen laser pointers green laser viridian laser most powerful laser high powered laser blue laser pointer laser pointer for cats laser pointer pen laser pointers green laser